תמיכה בארגונים חברתיים

תמיכה בארגונים חברתיים

המטרות החברתיות של טבע הן שמגדירות את מדיניות התרומות. לפיכך, עיקר ההשקעה של טבע בתרומות היא במתן פרסים ומענקי מחקר, מיזמים חינוכיים חברתיים של טבע בתחומי המצויינות בחינוך ובמדע ומיזמים המעודדים סולידריות חברתית סביב אתרי טבע

תהליך מתן תרומות כספיות

חברת טבע פועלת על-פי הליך מובנה של ניהול התרומות, כאשר ועדה למעורבות חברתית של הדירקטוריון מפקחת על מתן תרומות אלו. הקצאת סכומי התרומות נעשית בכפוף לתוכנית עבודה שנתית, בהתאם למטרות ויעדי החברה ובכפוף לקריטריונים המופיעים מטה.

 

המטרות החברתיות של טבע הן שמגדירות באופן מובהק את מדיניות התרומות. לפיכך, עיקר ההשקעה של טבע בתרומות היא במתן פרסים ומענקי מחקר, מיזמים חינוכיים חברתיים של טבע בתחומי המצויינות בחינוך ובמדע ומיזמים המעודדים סולידריות חברתית סביב אתרי טבע.

בקשות לתמיכה מהועדה למעורבות חברתית – מבחני סף

טבע רואה במובילות, מצוינות וחדשנות ערכים מרכזיים. ברוח זו מעורבת החברה ותומכת במגוון רחב של פעולות חברתיות. בקשות לתמיכה בעשייה חברתית ניתן להפנות לועדה למעורבות חברתית של טבע.

 • חברת טבע תדון אחת לרבעון בכל הבקשות.
 • המועדים לא יפורסמו, והפונים מתבקשים להגיש במועד הנוח להם.
 • לא יתקבלו בקשות שיגיעו בכל שנה לאחר ה-15 לנובמבר.
 • כל ארגון רשאי להגיש בקשה אחת בכל שנה קלנדרית.
 • את הבקשות יש להגיש באמצעות הדואר בהתאם לפרטים הבאים: ועדה למעורבות חברתית טבע, בזל 5, פתח תקווה 49131 או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת social.responsibility@teva.co.il.
 • רק בקשות שיוגשו באופן זה יידונו.
 • יש לצרף את כל הטפסים הנלווים המבוקשים לבקשה (בקשה שיחסרו בה חלק מהטפסים לא תידון).
 • בקשות יוגשו רק אם הן נוגעות לאסטרטגיה החברתית של טבע. אין החברה מתחייבת להענות בחיוב לכל פנייה גם אם היא תואמת את האסטרטגיה החברתית.
 • בתחום התרבות והאומנות- החברה תומכת רק במוסדות עימם יש לה שותפות.

המסמכים המבוקשים לצורך הגשת בקשה

מכתב פנייה קצר על נייר רשמי של העמותה הכולל את מטרות העמותה ושמות חברי ההנהלה הציבורית של העמותה.

 • להורדת טופס מלא של הבקשה טופס בקשה לתמיכה כספית תעודה לרישום העמותה/ מלכ"ר (כולל ציון המטרות).
 • אישור תקף על ניהול תקין מרשם העמותות.
 • אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46/א).
 • דוח כספי מבוקר של השנתיים האחרונות.
 • תקציב פעילות העמותה לשנת הפעילות הנוכחית חתום ע"י רואה חשבון.
 • תקציב מול ביצוע של הפרוייקט לשנה הקודמת (באם מדובר בפרוייקט חדש אזי יש להגיש רק תקציב מוצע).
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר לשנת העבודה הקודמת.

מדיניות תמיכה בעמותות חולים

על מנת לפעול תוך ראייה חברתית כוללת שתאפשר לטבע ולכל אתריה לקבל החלטות בתחום זה נכתבה המדיניות להלן:

 1. חברת טבע תתמוך רק בפעילות עמותות / מלכ"רים המוכרות/רים ע"י רשם העמותות ובעלות:
  1. אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
  2. תעודה לרישום עמותה/מלכ"ר הכולל את ציון המטרות.
  3. אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
  4. אישור ניכוי מס במקור.
  5. אישור מוסד ציבורי לעינייני תרומות.
 2. התרומה תהיה יעודית ולפרוייקט ספציפי.
 3. על העמותה לפתוח סעיף תקציבי ספציפי לתמיכת טבע בספרי הנה"ח של העמותה.
 4. על הגוף מגיש התרומה יהיה להגיש תקציב פרוייקט מפורט וכן דוחות ביצוע פרוגרמטיים וכספיים.
 5. חברת טבע תתמוך רק בפעילות העמותות למען חוליהן ולא תממן תקורות ועלויות תפעול ניהוליות.
 6. חברת טבע אינה תורמת תרופות. במקרים חריגים (כגון ארוע רעידת האדמה בהאיטי )כל תרומת תרופות תאושר מראש עם המנהל הרפואי של טבע בישראל.

לתשומת לב הפונים

נדרשת שקיפות מלאה של מקבלי התרומות. אין החברה מתחייבת לתרום לכל גוף הממציא את כל האישורים והמסמכים המבוקשים. אנו מבקשים לפנות אלינו בכתב בדואר או במייל בלבד. פניות אחרות לא ייענו. בקשות שיאושרו בסכום הגבוה מ-50,000 ש"ח ידרשו להגיש דוח פרוגרמטי ודוח כספי תכנון מול ביצוע בתום שנת הפעילות.