טבע מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015

רווחינו על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP מושפעים מהאפקט המדלל של הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס

10 פבר 2016 | זמן קריאה ממוצע: 20 דקות

​שנה מלאה, 2015 רבעון רביעי, 2015​  
$ 19,652 $ 4,881​ הכנסות, במיליוני דולרים​
$ 5.42 $ 1.28​ רווח למניה על בסיס non-GAAP​​
$ 5.46 $ 1.32​ רווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015​
$ 1.82 $ 0.55​ רווח למניה על בסיס GAAP​
 
 • התנודות בשערי המטבע הפחיתו את הכנסתנו בשנת 2015 ב-1.3$ מיליארד אך הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP פחת ב-163$ מיליון, דבר המשקף את המודל העסקי הגלובלי המאוזן של טבע.

 • הכנסותינו לרבעון הראשון של 2016 צפויות להיות 4.9$-4.7$ מיליארד; רווח למניה על בסיס non-GAAP בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 צפוי להיות 1.36$ -1.32$ ברבעון.

 

ירושלים, ישראל, 11 בפברואר, 2016 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2015. 

 
 "2015 היתה שנה של מהלכים אסטרטגיים, וביצועים תפעוליים ופיננסיים יוצאי דופן עבור טבע," אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.

 
"המיקוד העקבי שלנו בחיזוק הבסיס והתשתיות של טבע בא לידי ביטוי בשיפור העקבי של תוצאותינו התפעוליות והכספיות. מרגע שייצבנו את החברה, "עברנו מהגנה להתקפה", ובאמצעות שורה של רכישות, שותפויות ומהלכים אסטרטגיים מהותיים, אנו משנים את פניה של טבע.
 
אנו בונים חברה חדשה, בעלת בסיס איתן, פרופיל פיננסי משופר, עסק גנרי מוביל, פורטפוליו של תרופות ייחודיות וצבר מוצרים מבטיחים ותזרים מגוון של הכנסות ורווחים. אנו ממוצבים לצמוח במכירות וברווח לאורך זמן ולהמשיך את פיתוח המודל העסקי שלנו, תוך כדי שאנו משרתים מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם מדי יום, ומייצרים ערך משמעותי לבעלי מניותינו."
 
מר ויגודמן המשיך ואמר, "בשנת 2016 נתמקד בהשלמת העסקאות ובמימוש האינגטרציה של – אקטביס ג'נריקס, רימסה והשותפות עם טקדה ביפן, נממש את סינרגיות השנה הראשונה באופן מלא, נמשיך את מימוש ההבטחה הגלומה בצבר המוצרים הייחודיים שלנו באמצעות השקות, הגשות והשגת אבני דרך בפיתוח הקליני של מוצרים חשובים, בד בבד עם צעדים אפשריים נוספים שניקח על מנת להמשיך ולחזק את תחומי הליבה הטיפוליים שלנו.
 
טבע ממוצבת היטב להפוך לחברת תרופות אשר יכולה ליצור שינוי משמעותי בעולם."
 

תוצאות שנת 2015

הכנסותינו ב-2015 היו 19.7$ מיליארד, ירידה של 3% בהשוואה ל-2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו צמחו ב- 4%.
 
שינויים בשערי חליפין (בניכוי רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין שנת 2015 לשנת 2014 הקטינו את הכנסותינו בכ-1.3$ מיליארד, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-163$ מיליון, ואת הרווח התפעולי על בסיס GAAP ב-95$ מיליון.
 
הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ב-2015 היה 12.2$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה ל-2014.  שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 62.2% ב-2015, בהשוואה ל-59.9% ב-2014. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ב-2015 היה 11.4$ מיליארד, עליה של 3% בהשוואה ל-2014.  שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 57.8%, בהשוואה ל-54.5% ב-2014.
 
הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ועלויות אחרות הקשורות למחקר ופיתוח) ב-2015 הסתכמו ב-1.4$ מיליארד, עליה של 3% בהשוואה ל-2014. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.3% מההכנסות ב-2015, בהשוואה ל-6.9% ב-2014. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ב-2015 הסתכמו ב-513$ מיליון, בהשוואה ל-512$ מיליון ב-2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-4%. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ב-2015 הסתכמו ב-918$ מיליון, בהשוואה ל-872$ מיליון ב-2014.  במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-7%.
 
הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, תגמול מבוסס מניות לעובדים והוצאות אחרות) הסתכמו ב-3.4$ מיליארד, או 17.4% מההכנסות ב-2015, בהשוואה ל-3.8$ מיליארד, או 18.6% מההכנסות, ב-2014. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ב-2015 הסתכמו ב-1.3$ מיליארד, בהשוואה ל-1.6$ מיליארד ב-2014. במונחי מטבע מקומי, הוצאותינו לתרופות גנריות ירדו ב-6%. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ב-2015 הסתכמו ב-1.9$ מיליארד בהשוואה ל-2.0$ מיליארד ב-2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות לתרופות היחודיות עלו ב-2%.
 
הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים)  הסתכמו ב-1.2$ מיליארד ב-2015, או 6.0% מההכנסות, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ו-5.8% ב-2014.
 
הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בשנת 2015 היה 6.2$ מיליארד, עליה של 6% בהשוואה ל-2014. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 3.4$ מיליארד ב-2015, ירידה של 15% בהשוואה לשנת 2014.
 
אנו מחשבים EBITDA כרווח התפעולי על בסיס non-GAAP (המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים) בתוספת הוצאות הפחת לתקופה. ב-2015 הסתכמו הוצאות הפחת שלנו ב-447$ מיליון, בהשוואה ל-452$ מיליון ב-2014. EBITDA לשנת 2015 היה 6.6$ מיליארד, עליה של 6% בהשוואה ל-6.3$ מיליארד בשנת 2014.
 
הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ב-2015 הסתכמו ב-223$ מיליון, בהשוואה ל-306$ מיליון
ב-2014. הוצאות מימון על בסיס GAAP ב-2015 הסתכמו ב-1.0$ מיליארד, בהשוואה ל-313$ מיליון ב-2014.
 
ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ב-2015 הסתכמו ב-1.3$ מיליארד על רווח לפני מס על בסיס non-GAAP של 6.0$ מיליארד, כך ששיעור המס השנתי הינו 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ב-2014 היו 1.1$ מיליארד על רווח לפני מס של 5.5$ מיליארד כך ששיעור המס השנתי היה 20%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP ב-2015 הסתכמו ב-634$ מיליון, או 27%, על רווח לפני מס של 2.4$ מיליון. ב-2014 ההוצאות למס הכנסה היו 591$ מיליון, או 16%, על רווח לפני מס של 3.6$ מיליארד.
 
רווח נקי המיוחס לטבע על בסיס non-GAAP לשנת 2015 היה 4.7$ מיליארד, עליה של 6% בהשוואה ל-4.4$ מיליארד ב-2014. רווח נקי המיוחס לטבע על בסיס GAAP היה 1.6$ מיליארד בשנת 2015, בהשוואה ל-3.1$ מיליארד ב-2014.
 
הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2015, היה 867 מיליון. בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2015, היה 860 מיליון. הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיסGAAP  לשנת 2015, היה 864 מיליון.
 
רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2015, בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015, היה 5.46$, עליה של 6% בהשוואה לרווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 5.14$ בשנת 2014. רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP בשנת 2015 היה 5.42$. רווח מדולל למניה על בסיס GAAP היה 1.82$ בשנת 2015, בהשוואה ל-3.56$ בשנת 2014.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-2015 הסתכם ב-5.5$ מיליארד, בהשוואה ל-5.1$ מיליארד ב-2014, עליה של 8%. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-4.9$ מיליארד, בהשוואה ל-4.3$ מיליארד ב-2014, עליה של 15%.
 
סך המזומנים וההשקעות ב-31 בדצמבר, 2015, עלה ל-8.4$ מיליארד, בהשוואה ל-2.0$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2015 ו-2.6$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2014, בעיקר עקב הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס.
 
ההון העצמי של החברה, ב-31 בדצמבר, 2015, הסתכם ב-29.9$ מיליארד בהשוואה ל-22.9$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2015 ו-23.4$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2014.
 
ב-31 בדצמבר, 2015, מספר המניות המדולל לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-991 מיליון.
 
מידע על בסיס non-GAAP: ב-2015, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 3.1$ מיליארד. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) לשנת 2015 הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן: 
 

 

 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 838$ מיליון, מתוכם 808$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-30$ המיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות מימון בסך 777$ מיליון, בעיקר כתוצאה מהירידה במחיר מניות מיילן שלנו במהלך הרבעון השלישי של 2015;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 631$ מיליון, בעיקר עקב הסכם הפשרה על מודפיניל;
 • התחייבויות תלויות בסך 399$, בעיקר עקב התוצאות החיוביות בניסויים הקליניים של TEV-48125 במניעת התקפי מיגרנה אפיזודיים וכרוניים ובהמשך לאישור ה-FDA ל-Bendeka™;
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 361$ מיליון;
 • הוצאות רכישה בסך 211$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך של 183$ מיליון;
 • תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 112$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 36$ מיליון;
 • רכישת נכסי מו"פ והוצאות אחרות בסך 51$ מיליון;
 • הטבות מס קשורות בסך 631$ מיליון; ו-
 • הפרשות נטו לירידת ערך השקעות הון ושינויים בזכויות המיעוט בסך 140$ מיליון, בעיקר עקב הפרשות לירידת הערך של השקעתנו בחברת מזובלאסט.
 
טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP  לתוצאות על בסיס non-GAAP.
 

תוצאות הרבעון הרביעי של 2015

הכנסותינו ברבעון הרביעי של 2015 היו 4.9$ מיליארד, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו ירדו ב-1%.
 
שינויים בשערי חליפין (בניכוי רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין הרבעון הרביעי של שנת 2015 לרבעון הרביעי של 2014 הקטינו את הכנסותינו ב-259$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-44$ מיליון, ואת הרווח התפעולי על בסיס GAAP ב-33$ מיליון.
 
הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2015 היה 3.1$ מיליארד, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.  שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 62.6% ברבעון, בהשוואה ל-61.3% ברבעון הרביעי של 2014. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2015 היה 2.8$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.  שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 58.3% ברבעון, בהשוואה ל-55.9% ברבעון הרביעי של 2014.
 
הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ועלויות אחרות הקשורות למחקר ופיתוח) ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-395$ מיליון, עליה של 14%בהשוואה ל-347$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-8.1% מההכנסות ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-6.7% ברבעון הרביעי של 2014. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-136$ מיליון, בהשוואה ל-131$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-6% עקב ביצוע פעילויות פיתוח נוספות של מוצרים מורכבים לשוק האמריקאי. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-263$ מיליון, בהשוואה ל-214$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014.  במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-24%, בעיקר עקב הוצאות פיתח הקשורות לנכסים שנרכשו בעסקאות לבריס ואוספקס ובשל תשלום אבן דרך אשר התקבל ברבעון המקביל של 2014.
 
הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, תגמול מבוסס מניות לעובדים והוצאות נוספות) הסתכמו ב-898$ מיליון, או 18.4% מההכנסות ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-990$ מיליון, או 19.2% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2014. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-300$ מיליון, ירידה של 22% בהשוואה ל-383$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, הוצאותינו ירדו ב-12%, בעיקר כתוצאה מתשלומי תמלוגים נמוכים יותר בגין מכירותינו של budesonide (Plumicort®) בארצות הברית. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-561$ מיליון, עליה של 4% בהשוואה ל-542$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-7% עקב הכנה להשקות מוצרים ותמיכה במספר מוצרים חדשים.
 
הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים)  הסתכמו ב-280$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, או 5.7% מההכנסות, בהשוואה ל-310$ מיליון ו-6.0% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות ירדו ב-3%.
 
הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.5$ מיליארד, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 0.9$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2015, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.
 
אנו מחשבים EBITDA כרווח התפעולי על בסיס non-GAAP (המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים) בתוספת הוצאות הפחת לתקופה. ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו הוצאות הפחת שלנו ב-116$ מיליון, בהשוואה ל-112$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. EBITDA לרבעון הרביעי של 2015 היה 1.6$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.
 
הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-68$ מיליון, בהשוואה ל-69$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-70$ מיליון, בדומה להוצאות ברבעון הרביעי של 2014.
 
ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-289$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.4$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2014 היו 308$ מיליון על רווח לפני מס של 1.5$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2015 היו 249$ מיליון, או 29%, על רווח לפני מס של 861$ מיליון. ברבעון הרביעי של 2014 ההוצאות למס הכנסה היו 186$ מיליון, או 21%, על רווח לפני מס של 0.9$ מיליארד.
 
רווח נקי המיוחס לטבע על בסיס non-GAAP היה 1.1$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. רווח נקי המיוחס לטבע על בסיס GAAP היה 500$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-687$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014.
 
הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP עבור הרבעון הרביעי של 2015, היה 888 מיליון. בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015 למימון רכישת אקטביס ג'נריקס, הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP עבור הרבעון הרביעי של 2015, היה 861 מיליון. הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה על בסיסGAAP  עבור הרבעון הרביעי של 2015, היה 875 מיליון.
 
רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הרביעי של 2015, בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015, היה 1.32$, בהשוואה ל-1.33$ ברבעון הרביעי של 2014. רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הרביעי של היה 1.28$. רווח מדולל למניה על בסיס GAAP היה 0.55$ ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-0.80$ ברבעון הרביעי של 2014.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-1.6$ מיליארד, בהשוואה ל-1.8$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2014, ירידה של 8%. הירידה נבעה בעיקר מירידה ברווח הנקי על בסיס GAAP. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.4$ מיליארד, בהשוואה ל-1.5$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2014, ירידה של 8%.
 
מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון הרביעי של 2015, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 636$ מיליון. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 201$ מיליון, מתוכם 194$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-7$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 100$ מיליון;
 • התחייבויות תלויות בסך 70$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך של 62$ מיליון;
 • תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 30$ מיליון;
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 28$ מיליון;
 • הוצאות רכישה בסך 17$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בביטול פרויקטי מו"פ והוצאות אחרות בסך 44$ מיליון;
 • הטבות מס קשורות בסך 40$ מיליון; ו-
 • הפרשות נטו לירידת ערך השקעות הון בסך 124$ מיליון, בעיקר עקב הפרשות לירידת הערך של השקעתנו בחברת מזובלאסט.
   
  טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP  לתוצאות על בסיס non-GAAP.
   

  תוצאות המגזרים ברבעון הרביעי של 2015

   

  ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-2.3$ מיליארד, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ירדו ב-3%. הכנסות אלו מורכבות מ: 
 • הכנסות בארה"ב של 1.0$ מיליארד, ירידה של 15% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהירידה במכירות שלomega-3-acid ethyl esters (Lovaza®), budesonide (Pulmicort®), ו-capecitabine (Xeloda®).
 • הכנסות באירופה של 700$ מיליון, ירידה של 8%, אך עליה של 2% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, כאשר עליה במכירות בצרפת, שוויץ וגרמניה קוזזה בחלקה בירידה במכירות בספרד, אנגליה ואיטליה. אסטרטגיה זו המשיכה להביא לשיפורים משמעותיים ברווחיות הפעילות הגנרית שלנו באירופה.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 561$ מיליון, עליה של 5%, או של 18% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהכנסות גבוהות יותר ברוסיה ובדרום אמריקה, אשר קוזזו חלקית בירידה בהכנסות בקנדה וביפן.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל, ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-202$ מיליון, עליה של 13% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014, עקב עליה במכירות בכל האזורים

  ההכנסות מתרופות גנריות היוו 46% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-48% ברבעון הרביעי של שנת 2014.

 תרופות גנריות – רווח גולמיהרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-1.0$ מיליארד, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2014. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של budesonide (Pulmicort®) בארצות הברית. יתר על כן, תנודות בשערי המטבע בשווקי שאר העולם ובאירופה הפחיתו את הרווח הגולמי. הירידה ברווח קוזזה חלקית על ידי רווח גולמי גבוה יותר של עסקי ה-API שלנו.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 עלה ל-44.8%
מ-43.9% ברבעון הרביעי של שנת 2014.


תרופות גנריות – רווחיות


רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-576$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, עליה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 25.5% ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-23.0% ברבעון הרביעי של 2014. העליה ברווחיות נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות המכירה והשיווק, בקיזוז חלקי של הירידה ברווח הגולמי.תרופות יחודיות
הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.1$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2015, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי ההכנסות ירדו ב-3%. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.6$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-366$ מיליון, ירידה של 18%, או של 8% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 108$ מיליון, ירידה של 35%, או של 21% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 44% מסך הכנסותינו ברבעון, בדומה לרבעון הרביעי של שנת 2014.

הירידה בהכנסותינו מתרופות יחודיות בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014 נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של קופקסון® ואזילקט®, אשר קוזזו חלקית על ידי מכירות גבוהות יותר של מוצרי הנשימה שלנו.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2015 ו-2014:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.0$ מיליארד, ירידה של 14% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-760$ מיליון, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הירידה נבעה בעיקר מירידה בנפח המכירות בקיזוז חלקי של שינויים במחיר. נכון לסוף הרבעון הרביעי של 2015, על פי נתוניIMS  לחודש דצמבר, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 26.5% ו-30.0% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 78% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.
מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-200$ מיליון, ירידה של 30%, או 18% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. הירידה במונחי מטבע מקומי נבעה מקיטון בהיקפי המכרז ברוסיה כמו גם מירידה בנפח המכירות באירופה עקב תחרות גוברת.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון הרביעי של 2015 היו 80$ מיליון, ירידה של 26% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות ירדו ב-25%. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) היו 129$ מיליון, ירידה של 9% עקב תחרות גנרית באירופה ועקב ההכנות להחזרת זכויות השיווק מלונדבק לטבע.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-326$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, עליה של 29% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. המכירות של ®ProAir הסתכמו ב-148$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, עליה של 23% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014, עקב גידול בנפח המכירות ותנודות מחירים חיוביות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם הסתכמו ב-119$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, עליה של 55% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014, עקב גידול בנפח המכירות ותנודות מחירים חיוביות. 

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 היו 318$ מיליון, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. המכירות של ®Treanda הסתכמו ב-198$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014, שקוזזה חלקית על ידי מכירות גבוהות יותר של מוצרי ה-G-CSF שלנו.תרופות יחודיות – רווח גולמיהרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-1.9$ מיליארד, ירידה של 101$ מיליון בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2015 היה 87.7%, בהשוואה ל-87.2% ברבעון הרביעי של 2014.תרופות יחודיות – רווח גולמיהרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.0$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2015, ירידה של 14% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014, עקב הירידה ברווח הגולמי, עליה בהוצאות המו"פ ובהוצאות המכירה והשיווק.

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 48.8% ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל-53.5% ברבעון הרביעי של 2014.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2015 ו-2014:


Beginning in 2015, expenses related to our equity compensation are excluded from our franchise results. The data presented have been conformed to reflect the exclusion of equity compensation expenses for all periods

פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT ברבעון היו 316$ מיליון, עליה של 39% בהשוואה ל-228$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-54%. הגידול במכירות במונחי מטבע מקומי נבע בעיקר מעליה במכירות בדרום אמריקה.
המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-450$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, עליה של21%, או 40% במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון הרביעי של 2014.

הכנסות אחרות הסתכמו ב-194$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה למכירות של 228$ מיליון ברבעון הרביעי של 2014.

  

תחזית פיננסית


טרם סגירת העסקה לרכישת אקטביס ג'נריקס, אנו מספקים תחזית הכנסות ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הראשון של 2016. תחזית מלאה לשנת 2016 תסופק זמן קצר לאחר סגירת העסקה

אנו ממשיכים לפעול כדי לספק את כל הדרישות לסגירת העסקה עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2016. עם זאת, ייתכן כי מועד הסגירה יידחה במידת מה.

 • אנו מצפים להכנסות ברבעון הראשון של 2016 של 4.9$-4.7$ מיליארד.
 • אנו מצפים לרווח למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הראשון של 2016 בסך
  1.20$-1.16$. בנטרול השפעתן של הנפקות ההון בדצמבר 2015, אנו מצפים לרווח למניה על בסיס non-GAAP לרבעון הראשון של 2016 בסך 1.36$-1.32$.
 • אנו מצפים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 1.3$-1.2$ מיליארד.
 
תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2016. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. נתונים על בסיס non-GAAP מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.
 
נתוני ה-non-GAAP המוצגים על ידי החברה הם אלו המשמשים את הנהלת טבע והדירקטוריון שלה על מנת להעריך את הביצועים העסקיים של החברה, להשוואה מול תכניות העבודה ותקציב החברה, ובסופו של דבר להערכת ביצועי ההנהלה. טבע מספקת את נתוני ה-non-GAAP למשקיעים כמידע משלים ולא כתחליף או במקום נתוני GAAP, משום שההנהלה מאמינה שנתונים אלו מספקים מידע שימושי למשקיעים.
 

דיווידנד

בשמונה בפברואר, 2016, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הרביעי של 2015 בשיעור של 0.34$ למניה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 11 בפברואר, 2016.
 
היום הקובע יהיה 29 בפברואר 2016 ויום התשלום נקבע ל-14 במרץ, 2016. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

 

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון עם מצגת, ביום חמישי, 11 בפברואר, 2016, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, אשר במסגרתה היא תדווח על תוצאותיה הכספיות לשנה המלאה ולרבעון הרביעי של 2015. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.
 
בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-926-5708, בקנדה 1-866-925-0823; בשאר העולם 2-560304 145 (0)44+; קוד גישה 23023582. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.
 
שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: www.tevapharm.com. נא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.
 
שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: http://ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.
 
הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ה-12 במרץ, 2016 על ידי חיוג: 1-866-878-9237 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000
1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 23023582.


אודות טבע


טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים בכמעט כל התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשניים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, ומחזיקה גם בצבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com.

 

אודות AbCellera Biologics Inc.


AbCellera היא חברה בבעלות פרטית, שפיתחה פלטפורמה בתפוקה גבוהה לגילוי מהיר של נוגדנים טיפוליים, ישירות מתאים טבעיים של מערכת החיסון. טכנולוגיית התא הבודד הקניינית של החברה ניתנת ליישום על סוגים שונים של בעלי חיים, ומציעה תבניות בדיקה גמישות המאפשרות זיהוי נוגדנים עם מאפיינים ספציפיים בתפוקה של מיליוני תאי B בכל הפעלה. בנוסף לתכניות פנימיות של החברה, AbCellera מעניקה לשותפיה מתחומי הפרמצבטיקה והביוטכנולוגיה גישה ליכולות חדשניות של גילוי נוגדנים על מנת לקדם ולהאיץ את פיתוח האפשרויות הטיפוליות. מידע נוסף מופיע באתר החברה, בכתובת http://www.abcellera.com.

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 3 Min

 • This release contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our innovative products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from potential purported generic equivalents) and our ability to migrate users to our 40 mg/mL version; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

כתבות נוספות בנושא