טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2011

27 יולי, 2011

26 יול 2011 | זמן קריאה ממוצע: 8 דקות

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני של 2011 שהסתיים ב 30 ביוני, 2011.
 
עיקרי תוצאות הרבעון:  
 • מכירות של 4.2 מיליארד דולר לרבעון, צמיחה של 11%.
 • רווח נקי על פי non-GAAP לרבעון השני של 984 מיליון דולר, בהשוואה ל-981 מיליון דולר. הרווח הנקי על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-576 מיליון דולר, בהשוואה ל-797 מיליון דולר.
 • רווח למניה על פי non-GAAP לרבעון השני של 1.10 דולר, בהשוואה ל-1.08 דולר.  הרווח למניה על פי U.S. GAAP לרבעון הסתכם ב-0.64 דולר, בהשוואה ל-0.88 דולר.
 • צמיחה חזקה של 82% במכירות באירופה (60% במונחי מטבעות מקומיים), כמו גם 22% ב-EEMA, אמריקה הלטינית ואסיה (15% במונחי מטבעות מקומיים).
 • צמיחה חזקה של המכירות בכל תחומי פעילות הממותגת של החברה – מוצרי נשימה (9%), מוצרי בריאות האישה (45%), אזילקט® במונחי מכירה לשוק (38%), קופקסון® במונחי מכירה לשוק (24%), כמו גם חטיבת הכימיה (12%).
 • שיא בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 1,324 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 897 מיליון דולר. 
 • ב-6 החודשים הראשונים של 2011, המכירות גדלו ב-11%, הרווח הנקי non-GAAP גדל ב-6% והרווח למניה non-GAAP גדל ב-8%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2010. על בסיס GAAP U.S., הרווח הנקי והרווח למניה קטנו ב-11% וב-10%, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2010. 
 • חתימת הסכמי פשרה לסיום הליכים משפטיים בנוגע להשקות בסיכון של גרסאות גנריות שלLotrel® ו-Neurontin®
 
שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע, אמר, "תוצאות הרבעון השני משקפות היטב את התרומה של היוזמות האסטרטגיות שלנו לגיוון מקורות הצמיחה של טבע.  תרומת כל עסקי טבע לתוצאות הרבעון השני איפשרה להתמודד עם אתגר הירידה במכירות בשוק הגנרי בארה"ב." 
ינאי המשיך, "בחצי השני של 2011, אנו צופים צמיחה בגנריקה בארה"ב, זאת בנוסף להמשך הצמיחה במכירות וברווח בכל האיזורים והיחידות העסיקיות שלנו." 
 
המכירות בצפון אמריקה ברבעון השני הסתכמו ב-2,099 מיליון דולר, ירידה של 15%, והיוו 50% מסך המכירות. מכירות של מוצרים גנריים ואחרים בארה"ב הסתכמו ב-903 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, ירידה של 40%. בניגוד לרבעון המקביל, ברבעון הנוכחי לא הושקו מוצרים חדשים משמעותיים. בנוסף, מוצרי מפתח (הגרסאות הגנריות שלCozaar®,Hyzaar®,Yaz®,Mirapex®,Eloxatin®,Protonix® ו- Lotrel®) ברבעון השני של 2010 לא נמכרו כלל או שמכירותיהם פחתו באופן משמעותי.
 
 
המכירות באירופה הסתכמו ב-1,478 מיליון דולר ברבעון השני, גידול של 82%, והיוו 35% מסך המכירות. במונחי מטבעות מקומיים, הגידול באירופה היה 60%.  הגידול במכירות הרבעוניות נבע מהכללת מכירות ratiopharm, בעיקר בגרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה. המכירות הגנריות בשווקים העיקריים באירופה צמחו על בסיס אורגני  ברבעון השני של 2011 ב-10%, ובגרמניה המכירות הגנריות, על בסיס אורגני, צמחו ב-8%.  המכירות הגנריות בכל אירופה צמחו ב-4% (במונחי מטבעות מקומיים). 
 
המכירות ב-EEMAבאמריקה הלטינית ובאסיה (שווקים הבינלאומיים) ברבעון השני של 2011 הסתכמו ב-635 מיליון דולר, גידול של 22%, והיוו 15% מסך המכירות. במונחי מטבעות מקומיים, הגידול ב-EEMA, באמריקה הלטינית ובאסיה היה 15%.  הגידול במכירות הרבעוניות נבע ממכירות מוגברות בכל השווקים העיקריים באמריקה הלטינית (גידול אורגני של 14% במכירות גנריות במונחי מטבעות מקומיים) כמו גם ברוסיה (גידול אורגני של 11% במכירות גנריות במונחי מטבע מקומי). 
 
מוצרי הנשימה של טבע רשמו מכירות גלובליות של 240 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, עליה של 9%. הגידול במכירות נבע בעיקר מצמיחה במכירות באירופה, עם מכירות גלובליות חזקות של Qvar®. rמכירות מוצרי הנשימה בארה"ב הסתכמו ב-139 מיליון דולר ברבעון השני, קיטון של 3%. נכון ל-30 ביוני, 2011, ProAirTMחיזק את מעמדו המוביל בארה"ב עם נתח שוק של 51% בשוק ה- SABA(משאפים להקלה מיידית בקוצר נשימה), בעוד ® Qvar המשיך לבסס את מעמדו כמספר שתיים בשוק ה-ICS (קורטיקוסטרואידים הניטלים בשאיפה) עם נתח שוק של 22% בארה"ב, גידול בהשוואה לנתח השוק של 19%.
 
המכירות הגלובליות של מוצרי בריאות האישה הסתכמו ב-119 מיליון דולר ברבעון השני, עליה של45% .  הגידול במכירות נבע בעיקר מצירוף מכירות מוצרי Theramex באירופה ובמידה פחותה מגידול במכירות בארה"ב.
 
המכירות הגלובליות של אזילקט® (במונחי מכירה לשוק) הגיעו לשיא של 97 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, עלייה של 38%, עם גידול במכירות באירופה ובארה"ב.
 
המכירות הגלובליות של קופקסון® (במונחי מכירה לשוק), התרופה המובילה לטיפול בטרשת נפוצה בארה"ב ובעולם כולו, הגיעו לשיא של 957 מיליון דולר ברבעון השני של 2011, גידול של 24%.  בארה"ב, צמחו המכירות (במונחי מכירה לשוק) ב-29% והסתכמו ב-682 מיליון דולר, כתוצאה מהעלאת מחירים, כמו גם מצמיחה במספר היחידות שנמכרו. המכירות מחוץ לארה"ב (במונחי מכירה לשוק) צמחו ב-13% והסתכמו ב-275 מיליון דולר, עם גידול של 9% במספר היחידות שנמכרו, בעיקר בספרד, צרפת, גרמניה, איטליה ואנגליה, כמו גם במקסיקו.
 
מכירות חטיבת הכימיה (API) לצדדים שלישיים ברבעון השני הסתכמו ב-183 מיליון דולר, גידול של 12%.
 
שינויים בשערי חליפין הוסיפו למכירות כ-222 מיליון דולר ברבעון השני של2011  בהשוואה לרבעון הראשון של 2010, כתוצאה מהתחזקות רוב המטבעות העיקריים (בייחוד האירו) בהשוואה לדולר.  להפרשי מטבעות היתה השפעה חיובית של כ-25 מיליון דולר על בסיס U.S. GAAP וכ-40 מיליון דולר על בסיס non-GAAP על הרווח התפעולי.
 
הרווח הנקי והרווח הנקי למניה לפי non-GAAP ברבעון השני של שנת 2011 אינם כוללים את הפריטים הבאים:
 
   • הוצאות משפטיות בסך 221 מיליון דולר בעיקר על הסכמי פשרה בקשר להשקות בסיכון של הגרסאות הגנריות של Lotrel® ו- Neurontin® וכמו כן מתביעות חבות מוצר.
   • הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ושערוך מלאי בסך 177 מיליון דולר.
   • הוצאות ארגון מחדש ועלויות רכישה ומחיקת נכסים בסך 51 מיליון דולר.
   • עלויות הקשורות בצעדים רגולטוריים במפעלים בסך 45 מיליון דולר.
   • השלכות מס קשורות בסך 86 מיליון דולר.
 
טבע מאמינה כי הצגת הנתונים על פי non-GAAP מסייעת להבנה טובה יותר של המגמות בפעילות החברה. ברבעון השני של 2010, הרווח הנקי על פי non-GAAP והרווח הנקי למניה על פי non-GAAP  לא כללו הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, הוצאות ארגון מחדש, הכנסות מהסכמי פשרה לסיום הליכים משפטיים, רכישת מחקר ופיתוח בתהליך, מחיקת נכסים, הוצאות מימון הקשורות לפעולות גידור במסגרת רכישת ratiopharm, שקוזזו חלקית על ידי רווחים ממכירת ניירות ערך, והשלכות מס שנבעו בגין שינויים אלה. מצורפות בהמשך טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על פי U.S. GAAP לתוצאות על פי non-GAAP.
 
שיעור הרווח הגולמי לפי non-GAAP לרבעון השני היה 57.3%, בהשוואה ל-59.0%. שיעור הרווח הגולמי על פי Non-GAAP הושפע מתמהיל המוצרים שנמכרו בארה"ב – ירידה בתרומת מוצרים גנריים בעלי רווחיות גבוהה, שקוזזה חלקית על ידי הגידול בתרומת מוצרים ממותגים.  על פי U.S. GAAP, שיעור הרווח הגולמי הגיע ל-52.2% ברבעון השני של 2011, בהשוואה ל-55.8%. הירידה בשיעור הרווח הגולמי לפי GAAP משקפת בעיקר את השינוי בתמהיל המוצרים המוזכר לעיל, כמו גם הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת רכישת ratiopharm, עלויות הקשורות בצעדים רגולטוריים במפעלים ושיערוך מלאי שנרשמו ברבעון הנוכחי.
 
הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) נטו הסתכמו ברבעון השני ב-243 מיליון דולר או 5.8% מהמכירות, עליה של 12% בהשוואה ל-217 מיליון דולר או 5.7% מהמכירות.  העליה בהוצאות מחקר ופיתוח משקפת השקעות גבוהות יותר במו"פ של העסקים הממותגים.  הוצאות מחקר ופיתוח ברוטו ברבעון השני של 2011 לפני החזר על הוצאות מו"פ מצדדים שלישיים, הסתכמו בכ-262 מיליון דולר, או 6.2% מהמכירות, גידול של 6%.
 
הוצאות מכירה ושיווק (לא כולל הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו) הסתכמו ב-794 מיליון דולר או 18.9% מהמכירות ברבעון, בהשוואה ל-636 מיליון דולר או 16.7% מהמכירות.
 
הוצאות הנהלה וכלליות (G&A) ברבעון השני הסתכמו ב-284 מיליון דולר או 6.7% מהמכירות, בהשוואה ל-189 מיליון דולר או 5.0% מהמכירות. הגידול בהוצאות G&A נבע מהכללת ratiopharm וחברות נרכשות אחרות ומהוצאות משפטיות גבוהות.
 
הכנסות מימון נטו על פי non-GAAP ברבעון השני של 2011 הסתכמו ב-20 מיליון דולר, בעיקר בגין מימוש רווח שנוצר מנגזרים פיננסים, לרבות עסקת החלף ריבית שבוצעה על חלק מהחוב ארוך הטווח של טבע, בהשוואה ל-25 מיליון דולר הוצאות מימון על פי Non-GAAP ברבעון השני של 2010.
 
ההפרשה למס שנרשמה ברבעון הראשון בגין הכנסות non-GAAP של 1,111 מיליון דולר לפני מס היתה 113 מיליון דולר.  טבע מעריכה כי שיעור המס הצפוי לשנת 2011 על פי non-GAAP יהיה 11%, בהשוואה לשיעור מס של 13% עבור שנת 2010. הערכה זו לשנת 2011 מבוססת על תמהיל מוצרים המיוצרים באיזורים בהם טבע נהנית מהטבות מס. תמהיל המוצרים העתידי צפוי להיות שונה ולהביא לשיעור מס גבוה יותר. על בסיס U.S. GAAP, שיעור המס השנתי הצפוי ב-2011 הוא 5%. 
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני הסתכם ב-1,324 מיליון דולר, בהשוואה ל-954 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החופשי, לא כולל השקעות ברכוש קבוע נטו (224 מיליון דולר) וחלוקת דיבידנד (203 מיליון דולר) – הגיע ל-897 מיליון דולר. סך מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים נכון לתאריך 30 ביוני, 2011, הסתכם ב-1.4 מיליארד דולר.
 
במהלך הרבעון, רכישה עצמית של ניירות ערך הסתכמה בכ-2.0 מיליון מניות, בסכום כולל של כ-95 מיליון דולר. מתחילת דצמבר 2010, טבע רכשה 11.8 מיליון מניות בסכום כולל של כ-594 מיליון דולר, מתוך תוכנית רכישה של 1 מיליארד דולר שאושרה בדצמבר 2010.  כתוצאה מרכישת המניות בין דצמבר 2010 ליוני 2011 ומפרעון אג"ח להמרה, קטן מספר המניות של טבע בכ-27 מיליון מניותבמהלך תקופה זו.
 
ההון העצמי של החברה, נכון לתאריך 30 ביוני, 2011, הסתכם ב-23.7 מיליארד דולר, עלייה של 1.7 מיליארד דולר בהשוואה ל-22.0 מיליארד דולר בתאריך 31 בדצמבר, 2010. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי על בסיס U.S. GAAP על סך 1,337 מיליון דולר ומהשפעתם החיובית על ההון העצמי של מטבעות זרים (בעיקר האירו) נכון ל-30 ביוני, 2011, שהתחזקו אל מול הדולר האמריקאי, אשר קוזזו חלקית על ידי רכישה עצמית של ניירות ערך ודיבידנדים שחולקו למשקיעים.
 
לרבעון השני של 2011, מספר המניות הממוצע המשוקלל בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה הן על פי GAAP והן על פי non-GAAP היה 896 מיליון מניות. נכון לתאריך 30 ביוני, 2011, מספר המניות לצורך חישוב שווי השוק של טבע מוערך בכ-891 מיליון מניות. 
 
דיבידנד
דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום ה-25 ביולי, 2011, הכריז על תשלום דיבידנד במזומן בגין הרבעון הראשון של שנת 2011 בשיעור של 0.80 ש"ח למניה.
 
היום הקובע יהיה ה-3 באוגוסט, 2011, ויום התשלום נקבע ל-18 באוגוסט, 2011. שיעור המס שינוכה במקור יהיה 15%.
 
פרטי שיחת הועידה
הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ביום רביעי, 27 ביולי, 2011, בשעה 15:30 שעון ישראל (8:30 שעון ניו-יורק) שבמהלכה תסקור הנהלת החברה את תוצאות הרבעון. ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של טבע, בכתובת www.tevapharm.com.  תוך 24 שעות מסיום השיחה, שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר החברה.  בנוסף, ניתן יהיה להאזין לשידור חוזר של השיחה עד ליום 3 באוגוסט, 2011, בחצות (שעון ניו יורק) על-ידי חיוג 877-870-5176 או 858-384-5517. תו הזיהוי (ID#) לשידור החוזר הינו 75436 #.
 
אודות טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נאסד"ק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות בכ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,300 מולקולות. המוצרים הייחודיים והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. טבע מעסיקה כיום כ-42,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2010 ב-16.1 מיליארד דולר.

Teva’s Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

July 26th 2011 | Reading time: 2 Min

This release contains forward-looking statements, which express the current beliefs and expectations of management. Such statements are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and the impact of increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives, as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic version of Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic products, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the pending acquisition of Cephalon), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based products, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20F for the year ended December 31, 2010 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.

כתבות נוספות בנושא