טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2015

28 אוק 2015 | זמן קריאה ממוצע: 14 דקות

 • הכנסות של 4.8$ מיליארד, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. בנטרול השפעות שערי חליפין, ההכנסות גדלו ב-3%.
 • בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ההכנסות ב-14.8$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של 2014. בנטרול השפעות שערי חליפין, ההכנסות גדלו ב-5%.
 • רווח תפעולי של 1.6$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. רווח תפעולי של 1.0$ מיליארד על בסיס GAAP.
 • רווח נקי של 1.2$ מיליארד על בסיס non-GAAP, עליה של 1%. רווח נקי של 103$ מיליון על בסיס.
 • רווח מדולל למניה לרבעון שלישי של 2015 של 1.35$ על בסיס non-GAAP, עליה של 2%. רווח מדולל למניה של 0.12$ על בסיס GAAP.
 • רווח מדולל למניה לתשעת החודשים הראשונים של 2015 של 4.14$ על בסיס non-GAAP, עליה של 9% בהשוואה ל-3.82$ בתשעת החודשים הראשונים של 2014. רווח מדולל למניה של 1.27$ על בסיס GAAP, בהשוואה ל-2.76$ בתשעת החודשים הראשונים של 2014.
 • EBITDA רבעוני של 1.7$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.
 • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת של 1.1$ מיליארד, למרות תשלומים בסך 1.0$ מיליארד הקשורים להסכם הפשרה של מודפיניל. תזרים מזומנים חופשי של 1.0$ מיליארד.
 • התנודות בשערי החליפין הפחיתו את המכירות ב-371$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-72$ מיליון.
 • תחזית רווח מדולל למניה ל-2015 הועלתה ל-5.40-5.45$ מ-5.15-5.40$.

ירושלים, ישראל, 29 באוקטובר, 2015 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2015. "היה זה רבעון טרנספורמטיבי עבור טבע, בו המשכנו לקיים את כל הבטחותינו – כספיות, תפעוליות ואסטרטגיות. אנו ממשיכים למקד את מאמצינו בהכנות לאינטגרציה של העסקים הגנריים של אקטביס ושל רימסה. לחזק את צבר המוצרים היחודיים שלנו ובעיקר את המוצרים שהם בשלב פיתוח מתקדם, וממשיכים ביצירת המודל העסקי החדש שלנו על מנת למצב את טבע לצמיחה ארוכת-טווח ובת קיימה" אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע.

"לצד כל זאת, עשינו צעדים משמעותיים לקראת שינוי עמוק בטבע, בדרך אשר ממשיכה ומדגישה את מה שהופך אותנו ליחודיים בתעשיה, מאפשרת לנו לשרת את החולים טוב יותר ולייצר ערך משמעותי לכל בעלי הענין שלנו. אנו שמחים לבשר שהעלנו את תחזית הרווח למניה לשנת 2015 ל-5.40-5.45$ מ-5.15-5.40$, דבר המחזק את אמונתנו באיתנות העסק ובמומנטום הצמיחה המתמשך במבט קדימה אל 2016".

תוצאות הרבעון השלישי של 2015

הכנסותינו ברבעון השלישי של 2015 היו 4.8$ מיליארד, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. בנטרול השפעתן של תנודות מטבע, הכנסותינו צמחו ב- 3%.

שינויים בשערי חליפין (בניכוי רווחים מעסקאות גידור מסוימות) בין הרבעון השלישי של שנת 2015 לרבעון השלישי של 2014 הקטינו את הכנסותינו בכ-371$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-72$ מיליון, ואת הרווח התפעולי על בסיס GAAP ב-56$ מיליון.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 היה 3.0$ מיליארד, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 61.8% ברבעון, בהשוואה ל-60.6% ברבעון השלישי של 2014. הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2015 היה 2.8$ מיליארד, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 57.5% ברבעון, בהשוואה ל-55.5% ברבעון השלישי של 2014.

הוצאות מחקר ופיתוח (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ועלויות הקשורות לביטול פרויקטי מו"פ בשנת 2014) ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-356$ מיליון, בהשוואה ל-357$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. הוצאות המו"פ הסתכמו ב-7.4% מההכנסות ברבעון השלישי של 2015, בהשוואה ל-7.1% ברבעון השלישי של 2014. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-132$ מיליון, בהשוואה ל-133$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-3%. העליה נבעה מביצוע פעילויות פיתוח נוספות לשוק האמריקאי. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-220$ מיליון, בהשוואה ל-221$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות עלו ב-1%, בעיקר עקב הוצאות פיתח הקשורות לנכסים שנרכשו בעסקאות לבריס ואוספקס.

הוצאות מכירה ושיווק (בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-766$ מיליון, או 15.9% מההכנסות ברבעון השלישי של 2015, בהשוואה ל-903$ מיליון, או 17.9% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2014. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-295$ מיליון, ירידה של 24% בהשוואה ל-387$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, הוצאותינו ירדו ב-13%, בעיקר כתוצאה מתשלומי תמלוגים נמוכים יותר בגין מכירותינו של budesonide (Plumicort®) בארצות הברית. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות היחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-417$ מיליון, ירידה של 11% בהשוואה ל-470$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההוצאות ירדו ב-6%.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות (בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים) הסתכמו ב-307$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, או 6.4% מההכנסות, בהשוואה ל-283$ מיליון ו-5.6% ברבעון השלישי של 2014.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ברבעון היה 1.6$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון היה 1.0$ מיליארד ברבעון השלישי של 2015, ירידה של 9% בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ברבעון השלישי של 2014.

אנו מחשבים EBITDA כרווח התפעולי על בסיס non-GAAP (המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים) בתוספת הוצאות הפחת על בסיס non-GAAP לתקופה. ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו הוצאות הפחת על בסיס non-GAAP שלנו ב-111$ מיליון, בהשוואה ל-113$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. EBITDA לרבעון השלישי של 2015 היה 1.7$ מיליארד, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.

הוצאות מימון על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-65$ מיליון, בהשוואה ל-77$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. הוצאות מימון על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-697$ מיליון, בהשוואה ל-84$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. ההוצאות הגבוהות, על בסיס GAAP, נבעו בעיקר מהפסד בסך 623$ מיליון על אחזקותינו במניות מיילן, דבר המשקף את מחיר המניה של מיילן ב-30 בספטמבר, 2015.

ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 הסתכמה ב-319$ מיליון על רווח לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.5$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני הינו 21%. ההפרשה למס על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2014 היתה 304$ מיליון על רווח לפני מס של 1.4$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%. ההפרשה למס על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2015 הסתכמה ב-193$ מיליון, או 62%, על רווח לפני מס של 313$ מיליון. ברבעון השלישי של 2014 ההפרשה למס היתה 160$ מיליון, או 16%, על רווח לפני מס של 1.0$ מיליארד.

רווח נקי ורווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP ברבעון היו 1.2$ מיליארד ו-1.35$ בהתאמה, עליה של 1% ו-2% בהתאמה, בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ו-1.33$, ברבעון השלישי של 2014. רווח נקי על בסיס GAAP ורווח מדולל למניה על בסיס GAAP ברבעון היו 103$ מיליון ו-0.12$ בהתאמה, בהשוואה ל-876$ מיליון ו-1.02$ בהתאמה, ברבעון השלישי של 2014.

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון השלישי של 2015, ביצענו התאמות non-GAAP בסך 1,062$ מיליון. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הפריטים כדלהלן:

 • הוצאות מימון בסך 632$ מיליון, בעיקר כתוצאה מהיחידה במחיר המניה של מיילן במהלך הרבעון;
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 203$ מיליון, מתוכם 196$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-7$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הפרשות לירידת ערך נכסים בסך 187$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך של 70$ מיליון;
 • הוצאות בגין תשלומים מותנים בסך 67$ מיליון;
 • הוצאות רכישה בסך 61$ מיליון;
 • תגמול מנייתי לעובדים בסך 24$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים והוצאות אחרות בסך 24$ מיליון;
 • הכנסות הקשורות להסכמי פשרה והפסד מותנה בסך 80$ מיליון; ו-
 • הטבות מס קשורות בסך 126$ מיליון.

טבע מאמינה כי החרגת פריטים אלה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה טוב יותר. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיסU.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב-1.1$ מיליארד, בהשוואה ל-1.4$ מיליארד ברבעון השלישי של 2014, ירידה של 23%. הירידה נבעה בעיקר מתשלומים הקשורים להסכם הפשרה בנושא ההגבלים ההעסקיים הנוגע למודפיניל בסך 1.0$ מיליארד. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.0$ מיליארד, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ברבעון השלישי של 2014, ירידה של 19%.

סך המזומנים וההשקעות ב-30 בספטמבר, 2015, פחת ל-2.0$ מיליארד, בהשוואה ל-2.8$ מיליארד ב-30 ביוני, 2015, בעיקר עקב תשלומי הסכם הפשרה של מודפיניל, והירידה במחיר של מניות מיילן שבידינו, כמו גם עקב החזר הלוואות לטווח קצר, בקיזוז תזרים המזומנים שיוצר ברבעון.

הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה עבור הרבעון השלישי של 2015, היה 862 מיליון על בסיס GAAP ו-non-GAAP. נכון לתאריך 30 בספטמבר, 2015, מספר המניות לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-852 מיליון מניות.

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 בספטמבר, 2015, הסתכם ב-22.9$ מיליארד בהשוואה ל-23.1$ מיליארד ב-30 ביוני, 2015.

תוצאות המגזרים ברבעון השלישי של 2015


תרופות גנריות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-2.2$ מיליארד, ירידה של 9%. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות ירדו ב-1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הכנסות אלו מורכבות מ:

 • הכנסות בארה"ב של 1.0$ מיליארד, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הירידה נבעה בעיקר מהירידה במכירות של budesonide (Pulmicort®), niacin ER (Niaspan®), ו-capecitabine (Xeloda®). ירידות אלו קוזזו בחלקן על ידי מכירות של מוצרים אחרים שלא נמכרו ברבעון השלישי של 2014. המשמעותיים מבין מוצרים אלו היו esomeprazole (Nexium®) ו-aspirin/extended-release dipyridamole (Aggrenox®).
 • הכנסות באירופה של 661$ מיליון, ירידה של 13% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות היו זהות. תוצאות אלו נבעו בעיקר מהמיקוד האסטרטגי שלנו במודל עסקי רווחי ובר קיימא באזור, כאשר עליה במכירות בספרד, איטליה וגרמניה קיזזה ירידות בצרפת, שוויץ ואנגליה. אסטרטגיה זו המשיכה להביא לשיפורים משמעותיים ברווחיות הפעילות הגנרית שלנו באירופה.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 509$ מיליון, ירידה של 8%, אך עליה של 10% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה משיפור בהכנסות בדרום אמריקה וברוסיה, אשר קוזזה חלקית בירידה בהכנסות בקנדה וביפן.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, אשר נכללות גם במכירות בשווקים לעיל, ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-206$ מיליון, עליה של 11% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 46% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-48% ברבעון השלישי של שנת 2014.

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב-1.0$ מיליארד, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2014. הירידה ברווח נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של budesonide (Pulmicort®) ו- niacin ER (Niaspan®)בארצות הברית, שניהם מוצרים בעלי רווחיות גולמית גבוהה. יתרה מכך, תנודות בשערי המטבע בשווקי שאר העולם ובאירופה הפחיתו גם הן את הרווח הגולמי. קיטון זה קוזז חלקית על ידי רווח גולמי גבוה יותר בעסקי ה-API שלנו. במונחי מטבע מקומי, הרווח הגולמי עלה ב-1%.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2015 עלה ל-45.6% מ-44.3% ברבעון השלישי של שנת 2014.

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-578$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 26.2% ברבעון השלישי של 2015, בהשוואה ל-22.9% ברבעון השלישי של 2014. העליה ברווחיות נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות המכירה והשיווק, בקיזוז חלקי של הירידה ברווח הגולמי.

תרופות יחודיות


הכנסותינו מתרופות יחודיות הסתכמו ב-2.2$ מיליארד ברבעון השלישי של 2015, בדומה להכנסות ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-5%. הכנסותינו מתרופות יחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.7$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות באירופה הסתכמו ב-369$ מיליון, ירידה של 21%, או של 7% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הכנסותינו מתרופות יחודיות בשווקי שאר העולם היו 108$ מיליון, ירידה של 39%, או של 18% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.

ההכנסות מתרופות יחודיות היוו 45% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-43% ברבעון השלישי של שנת 2014.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות יחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2015 ו-2014: 


המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.1$ מיליארד, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-878$ מיליון, רבעון שיא ועליה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. העליה נבעה בעיקר מעליה בנפח המכירות בקיזוז חלקי של שינויים במחיר. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015, על פי נתוניIMS לחודש ספטמבר, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 27.1% ו-29.3% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה 76% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-207$ מיליון, ירידה של 33%, או 15% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. הירידה במונחי מטבע מקומי נבעה מירידה בנפח המכירות באירופה עקב תחרות גוברת, ומקיטון בהיקף המכרז ברוסיה.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השלישי של 2015 היו 92$ מיליון, ירידה של 11% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות ירדו ב-5%. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) היו דומות למכירות ברבעון השלישי של 2014.

בספטמבר 2015 השקנו את Zecuity® בארצות הברית. Zecuity®, להקלה על מיגרנות, הינה ערכת מדבקות עוריות לשימוש חד פעמי, המאפשרת ספיגה של sumatriptan דרך העור.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-285$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 31% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. המכירות של ®ProAir הסתכמו ב-149$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 34% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014, עקב תנודות מחירים חיוביות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם הסתכמו ב-92$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 44% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014, עקב תנודות מחירים חיוביות.

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השלישי של 2015 היו 326$ מיליון, עליה של 9% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. המכירות של ®Treanda הסתכמו ב-207$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 15% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014, בעיקר כתוצאה משינויים בשרשרת האספקה.

תרופות יחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב-1.9$ מיליארד, ירידה של 31$ מיליון בהשוואה לרבעון השלישי של 2014. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2015 היה 85.4%, בהשוואה ל-86.9% ברבעון השלישי של 2014.

תרופות יחודיות – רווחיות

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות שלנו הסתכמה ב-1.2$ מיליארד ברבעון השלישי של 2015, עליה של 2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2014, בעיקר מהירידה בהוצאות המכירה והשיווק, בקיזוז חלקי של הירידה ברווח הגולמי.

הרווחיות של מגזר התרופות היחודיות כאחוז ממכירות התרופות היחודיות היתה 56.1% ברבעון השלישי של 2015, בהשוואה ל-55.1% ברבעון השלישי של 2014.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות היחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2015 ו-2014: 


פעילויות נוספות

הכנסותינו מתרופות ללא מרשם (OTC) הקשורות ל-PGT ברבעון היו 255$ מיליון, עליה של 13% בהשוואה ל-225$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-37%. הגידול במכירות במונחי מטבע מקומי נבע בעיקר מעליה במכירות בדרום אמריקה.

המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-381$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, עליה של 9$ מיליון בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.

הכנסות אחרות הסתכמו ב-188$ מיליון ברבעון השלישי של 2015, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בישראל ובהונגריה, בהשוואה למכירות של 225$ מיליון ברבעון השלישי של 2014. הירידה נבעה בעיקר מסיום חוזה הפצה למוצרי סאנופי בישראל. 

תחזית מעודכנת לשנת 2015

הננו מעדכנית את התחזית לשנת 2015. פרטי התחזית להלן: דיווידנד

דירקטוריון החברה, בישיבתו ביום 26 באוקטובר, 2015, הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2015 בשיעור של 0.34$ למניה.

היום הקובע יהיה 17 בנובמבר, 2015 ויום התשלום נקבע ל-3 בדצמבר, 2015. ברבעון הנוכחי ינוכה מס על הדיווידנד בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון עם מצגת, ביום חמישי, 29 באוקטובר, 2015, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 14:00 שעון ישראל, אשר במסגרתה היא תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2015. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-331-1383, בקנדה 1-877-216-6951; בשאר העולם 2322581 145 (0)44+; קוד גישה 55277282. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: www.tevapharm.com. נא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: http://ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ה- 30 באוגוסט, 2015 על ידי חיוג: 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 55277282.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה למיליוני מטופלים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1000 מולקולות לייצר מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, טבע הינה חברה מובילה בטיפולים חדשלישיים למחלות מערכת העצבים המרכזית, כולל כאב, והיא מחזיקה גם צבר מוצרים חזק בתחום מחלות הנשימה. טבע משלבת את כישוריה בתחום התרופות הגנריות ובתחום התרופות הייחודיות בחטיבת המחקר והפיתוח הגלובלית שלה, במטרה ליצור דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים וזאת על ידי שילוב יכולות בתחום פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2014 הסתכמו ב-20.3$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com
Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

January 1st 0001 | Reading time: 4 Min

The following discussion and analysis contains forward-looking statements, which are based on management’s current beliefs and expectations and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; competition for our specialty products, especially Copaxone® (including competition from orally-administered alternatives, as well as from generic equivalents such as the recently launched Sandoz product) and our ability to continue to migrate users to our 40 mg/mL version and maintain patients on that version; our ability to identify and successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities (such as our pending acquisitions of Allergan’s generic business and Rimsa), or to consummate and integrate acquisitions; the possibility of material fines, penalties and other sanctions and other adverse consequences arising out of our ongoing FCPA investigations and related matters; our ability to achieve expected results from the research and development efforts invested in our pipeline of specialty and other products; our ability to reduce operating expenses to the extent and during the timeframe intended by our cost reduction program; the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for quality production and require costly remediation; increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our patent settlement agreements; our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the effectiveness of our patents, confidentiality agreements and other measures to protect the intellectual property rights of our specialty medicines; the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; governmental investigations into sales and marketing practices, particularly for our specialty pharmaceutical products; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations; interruptions in our supply chain or problems with internal or third-party information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes; significant disruptions of our information technology systems or breaches of our data security; competition for our generic products, both from other pharmaceutical companies and as a result of increased governmental pricing pressures; competition for our specialty pharmaceutical businesses from companies with greater resources and capabilities; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; decreased opportunities to obtain U.S. market exclusivity for significant new generic products; potential liability in the U.S., Europe and other markets for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; our potential exposure to product liability claims that are not covered by insurance; any failure to recruit or retain key personnel, or to attract additional executive and managerial talent; any failures to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; significant impairment charges relating to intangible assets, goodwill and property, plant and equipment; the effects of increased leverage and our resulting reliance on access to the capital markets; potentially significant increases in tax liabilities; the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products in the most efficient manner; environmental risks; and other factors that are discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014 and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC").

Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained in this report, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are advised, however, to consult any additional disclosures we make in our reports to the SEC on Form 6-K. Also note that we provide a cautionary discussion of risks and uncertainties under “Risk Factors” in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2014. These are factors that we believe could cause our actual results to differ materially from expected results. Other factors besides those listed could also adversely affect us. This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  

כתבות נוספות בנושא