הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה על פי תקנות החברות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות ("האסיפה" או "האסיפה השנתית") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע" או "החברה"), שתיערך באופן וירטואלי, ביום חמישי, 23 ביוני 2022, בשעה 16:00.

במהלך האסיפה השנתית יתבקשו בעלי המניות המשתתפים בה לקבל החלטות בנושאים הבאים:

  1. מינוי דירקטורים;
  2. אישור, על בסיס לא מחייב, בהתאם להוראות הדין האמריקאי (‘say on pay’), של הגמול שהוענק לנושאי המשרה של החברה שבעניינם ניתן גילוי ('Named Executive Officers');
  3. אישור מדיניות תגמול בנוגע לתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה;
  4. אישור תיקונים לתקנון החברה;
  5. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב-PricewaterhouseCoopers International Ltd., כרואי החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2023.

בנוסף, בעלי המניות יקבלו לעיונם את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות, שעל סדר היום בכתב ה-Proxy Statement שפרסמה החברה בקשר לאסיפה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il, באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.tevapharm.com/2022proxymaterials, וכן במשרדי הנהלת החברה ברחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב (טל': 03-926-7513) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה השנתית הינו בתום יום המסחר של ה-16 במאי 2022 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות רגילות במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה זו ובכל אסיפה נדחית שלה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כוח על-פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 19 ביוני 2022, בשעה 16:00 (אלא אם יקבע אחרת על ידי יו"ר האסיפה), או על-פי כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית, בכפוף להוכחת בעלותו במניות הרגילות במועד הקובע.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו ה-21 ביוני 2022, בשעה 16:00.

                                                                                        13 באפריל 2022

על פי הוראת הדירקטוריון,   

 חתימה של דב ברגוורק, מזכיר חברה                                                                                                                        

דב ברגוורק

מזכיר חברה

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן