מסמכי ממשל תאגיד

תקנון ועדת ביקורת

קרא עוד

תקנון ועדת הכספים וההשקעות

קראו עוד

תקנון ועדת ציות ואכיפה

קראו עוד

תקנון ועדת ממשל תאגידי ומינויים

קראו עוד

תקנון ההתאגדות (יוני 2020)

קראו עוד

תקנון ועדת משאבי אנוש ותגמול

קראו עוד

תקנון ועדת מדע וטכנולוגיה

קראו עוד

הצהרה בדבר עקרונות ממשל תאגידי

קראו עוד

מדיניות תגמול עבור נושאי משרה בכירים ודירקטורים

קראו עוד

הצהרה בדבר מדיניות בנושא מינרלים ממדינות בקונפליקט

קראו עוד

הקוד האתי

קראו עוד

ניירות עמדה ומדיניות בנושאי סביבה, חברה ומשילות

קראו עוד

דו"ח הדירקטוריון בנושא אופיודים (נובמבר 2019)

קראו עוד

מדיניות מיסים גלובלית

קראו עוד

דו"ח בנושא מינרלים ממדינות קונפליקט

קראו עוד