תנאי שימוש באתר

טבע תעשיות פרמצבטיות ("טבע") מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי

טבע תעשיות פרמצבטיות ("טבע") מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי
עם כניסתך לאתר עליך להבין שכניסתך לאתר ושימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים") ולכל החוקים הרלוונטיים. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים ולהכיר בכך שכל הסכם אחר בינך לבין טבע בנוגע לאתר, אינו תקף במידה שתהא בו סתירה לתנאים
שימושך או התחברותך לכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאים :

 1. עליך להבין שכל דבר שאתה תראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מטבע, פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר. טבע אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לטבע ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

 2. ניתן להוריד (Download) את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר במובא באתר, לרבות המלל, הדמויות והאודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות..

 3. זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותה של טבע ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, טבע תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש

 4. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של טבע ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מטבע ו/או מבעל הזכויות באתר.

 5. טבע לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית

 6. למרות שטבע משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין טבע מתחייבת לדיוקו של המידע. טבע לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. טבע לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר

 7. שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. טבע ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

 8. טבע כמו כן לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב

 9. כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש. כל דבר שאתה מעביר או שולח בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע"י טבע ו/או ע"י חברות הקשורות אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, טבע רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

 10. למרות שטבע, לעיתים, תפקח ותעקוב אחר צ'אטים, פרסומים, הודעות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים, אין בפעולות אלה של טבע לרמז על חובתה של טבע וטבע מסירה מעצמה כל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות פלילית או הפרת חוק כלשהו. טבע תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל.

 11. אתר זה מכיל מידע על מוצרים ושירותים המופצים בעולם, אך לא כולם נמכרים או ניתנים בכל אחת מהטריטוריות בהן טבע פועלת או נמצאת. כל התייחסות למוצר או שירות לא מעיד כי ניתן לקנותו או לקבלו בטריטוריה בה אתה נמצא. המוצרים נתונים תחת פיקוח רגולטורי וההנחיות הרגולטוריות משתנות מטריטוריה לטריטוריה ועל כן אפשרי כי מבקרים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר מיועד רק לקהל מסויים בטריטוריה מסויימת. אין להתייחס למפורסם באתר כאל חומר שיווקי או פרסומת עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא

 12. טבע מתפעלת אתר מזה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על טבע ועל תכשיריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי כלשהו, כמו כן אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון בתכשירים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי טבע ו/או מי מטעמה

 13. אין להתייחס למפורסם באתר כעידוד או הזמנה להשקיע או לסחור במניות טבע. תוצאות החברה ו/או פיתוחים יכולים להיות שונים באופן מהותי מהתחזיות, מהציפיות או מהדעות המפורסמות באתר. אין להסתמך על ביצועי העבר של המניה כאינדיקציה לביצועים העתידיים של המניה

 14. טבע רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב 

שתפו מאמר זה