GettyImages||Obencem

לקבל תמיכה בהתמודדות

הכירו את העמותות שמקדישות את זמנן כדי לספק לכם מענה מעשי ורגשי להתמודדות עם טיפול בבן משפחה. כתבות על העמותות השונות שיכולות לסייע לכם וליקיריכם


אנו פועלים בעבודה משותפת עם Caregivers Israel בכדי לייצר מודעות לקהילת בני המשפחה המטפלים, להקל, לתמוך ולסייע להם במגוון ערוצי מידע והדרכה.