הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה על פי תקנות החברות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות ("האסיפה" או "האסיפה השנתית") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע" או "החברה"), שתיערך במשרדי הנהלת החברה, ברחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב, ביום חמישי, 15 ביוני 2023, בשעה 16:00.

לבעלי המניות תינתן האפשרות להאזין בלבד לשידור של האסיפה. האזנה לשידור של האסיפה לא תיחשב כנוכחות באסיפה ולא ניתן יהיה להצביע דרך מערכת השידור. למידע נוסף יש לעיין בכתב ה-Proxy Statement שפרסמה החברה בקשר לאסיפה.

במהלך האסיפה השנתית יתבקשו בעלי המניות המשתתפים בה לקבל החלטות בנושאים הבאים:

  1. מינוי דירקטורים;
  2. אישור, על בסיס לא מחייב, בהתאם להוראות הדין האמריקאי (‘say on pay’), של הגמול שהוענק לנושאי המשרה של החברה שבעניינם ניתן גילוי ('Named Executive Officers');
  3. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב-PricewaterhouseCoopers International Ltd., כרואי החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2024.

בנוסף, בעלי המניות יקבלו לעיונם את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות, שעל סדר היום בכתב ה-Proxy Statement שפרסמה החברה בקשר לאסיפה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il, באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.tevapharm.com/2023proxymaterials, וכן במשרדי הנהלת החברה ברחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב (טל': 03-914-8262) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00, בתיאום מראש.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה השנתית הינו בתום יום המסחר של ה-8 במאי 2023 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות רגילות במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה זו ובכל אסיפה נדחית שלה ולהצביע בה אישית, או על-פי כתב הצבעה או על ידי מיופה כוח על-פי כתב מינוי אשר יופקדו במשרדי הנהלת החברה עד ליום 12 ביוני 2023, בשעה 16:00 (אלא אם יקבע אחרת על ידי יו"ר האסיפה), בכפוף להוכחת בעלותו במניות הרגילות במועד הקובע או באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית של הרשות לניירות ערך. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו ה-14 ביוני 2023, בשעה 16:00.

על פי הוראת הדירקטוריון,

dov bergwork signature

דב ברגוורק
מזכיר חברה

19 באפריל 2023

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן