טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2017

 • הכנסות בסך 5.6$ מיליארד

 • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 1.1$ מיליארד

 • רווח למניה על בסיס GAAP בסך 0.52$

 • רווח למניה על בסיס non-GAAP בסך 1.00$

 • טבע הכריזה על דיווידנד בסך 8.5 סנט לרבעון השלישי של 2017

 • טבע מעדכנת את התחזית הפיננסית לשנת 2017 לרווח למניה על בסיס non-GAAP בסך 3.77-3.87$

ירושלים, ישראל, 2 בנובמבר, 2017 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2017.

הכנסותינוברבעון השלישי של 2017 היו 5.6$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-4%.

שינויים בשערי חליפין בין הרבעון השלישי של שנת 2017 והרבעון השלישי של שנת 2016 הקטינו את הכנסותינו ב-169$ מיליון, את הרווח התפעולי על בסיס  GAAPב-32$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-17$ מיליון.

התאמות שביצענו בשערי החליפין של הבוליבר הוונצואלי בהם השתמשנו הקטינו את הכנסותינו ב-243$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס  GAAPב-25$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-15$ מיליון, בהשוואה לתוצאות ברבעון השלישי של 2016. לאור המצב הפוליטי והכלכלי בוונצואלה, אנו מחריגים את השינויים בהכנסות וברווח התפעולי בוונצואלה בכל ניתוח של תוצאות במונחי במטבע מקומי. 

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2017 היה 2.6$ מיליארד, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 47.1% ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-50.4% ברבעון השלישי של 2016. הרווח הגולמיעל בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2017 היה 3.0$ מיליארד, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמיעל בסיס non-GAAP היה 53.0% ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-61.0% ברבעון השלישי של 2016. הירידה בשיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP נבעה מהירידה ברווח הגולמי וברווחיות הגולמית של עסקי התרופות הגנריות והייחודיות שלנו, כמו גם מתוספת של פעילות ההפצה של Anda, שלה רווחיות נמוכה. שיעור הרווחיות הגולמית על בסיס GAAP הושפע לחיוב מהירידה בהוצאות להתאמת מלאי ובהוצאות פחת של נכסים בלתי מוחשיים.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-545$ מיליון, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, עקב רמת הוצאה נמוכה יותר בעסקי התרופות הגנריות והייחודיות שלנו, כמו גם ירידה בהוצאות מו"פ אחרות. הוצאות מחקר ופיתוח, בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים והוצאות מו"פ אחרות הסתכמו ב-381$ מיליון, או 6.8% מההכנסות ברבעון, ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-406$ מיליון, או 7.3%, ברבעון השלישי של 2016.

הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-162$ מיליון, ירידה של 12% בהשוואה ל-185$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. ירידה זו נבעה בעיקר מפעילויות אופטימיזציה בצבר המוצרים שלנו ומצעדי התיעלות נוספים. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2017 ירדו ב-5% ל-217$ מיליון, בהשוואה ל-228$ מיליון ברבעון השלישי של 2016, בעיקר עקב אופטימיזציה בצבר המוצרים שלנו אשר קיזזה את העליה בהוצאות הפיתוח של מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים.

הוצאות מכירה ושיווק ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-860$ מיליון, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-805$ מיליון, או 14.3% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-889$ מיליון, או 16.0% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2016.

הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2017 ירדו ב-11% ל-377$ מיליון, בהשוואה ל-423$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. הירידה נבעה בעיקר מירידת ההוצאות בונצואלה עקב ההתאמות שנעשו בשער המטבע ומצעדי התייעלות, בקיזוז חלקי של הכללת רבעון מלא של הוצאות מכירה ושיווק של אקטביס ג'נריקס. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו ירדו ב-15% ל-388$ מיליון, בהשוואה ל-458$ מיליון ברבעון השלישי של 2016 כתוצאה מפעולות ההתייעלות של גופי השיווק שלנו בהתאמה למחזור החיים של מוצרנו.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות ברבעון השלישי של 2017 היו 330$ מיליון, בהשוואה ל-310$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים  הסתכמו ב-318$ מיליון ברבעון השלישי של 2017, או 5.7% מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-304$ מיליון ו-5.5% מההכנסות, ברבעון השלישי של 2016.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2017 היה 378$ מיליון בהשוואה לרווח תפעולי בסך 765$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2017 היה 1.5$ מיליארד, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP היה 26.2% ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-32.2% ברבעון השלישי של 2016.

EBITDA (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP - המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים - בנטרול הוצאות הפחת) היה 1.6$ מיליארד, ירידה של 16% בהשוואה ל-1.9$ מיליארד ברבעון השלישי של 2016.

הוצאות מימוןעל בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-259$ מיליון בהשוואה ל-150$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. הוצאות מימוןעל בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ב-229$ מיליון, בהשוואה ל-151$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. העליה בהוצאות המימון על בסיס non-GAAP נובעת בעיקר מעליה בהוצאות הקשורות להפסדים בגין שערי חליפין ונגזרים פיננסיים, כמו גם מעליה בהוצאות ריבית הקשורות לחוב שגויס לממן את רכישת אקטביס ג'נריקס.

מס הכנסה על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בהטבת מס בסך 494$ מיליון. ברבעון השלישי של 2016 מס הכנסה על בסיס GAAP הסתכם ב-207$ מיליון, או 34%, על רווח לפני מס של 615$ מיליון. מס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-135$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.2$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 11%. מס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-261$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.6$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 16%.

אנו צופים כי שיעור המס השנתי על בסיס non-GAAP בשנת 2017 יהיה 15%, נמוך מהתחזיות הקודמות שלנו. עדכון שיעור המס נובע מהפיזור הגאוגרפי הצפוי של הכנסותינו השנה. שיעור המס על בסיס non-GAAP בשנת 2016 היה 17%.

הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAP והרווח המדולל למניהעל בסיס GAAP היו 530$ מיליון ו-0.52$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-348$ מיליון ו-0.35$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2016. הרווח הנקיהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס
non-GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP היו 1.0$ מיליארד ו-1.00$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-1.4$ מיליארד ו-1.31$, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2016.

ברבעון השלישי של 2017 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניותבדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה, על בסיס GAAP ועל בסיס non-GAAP, 1,017 מיליון. ברבעון השלישי של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה, 984 מיליון על בסיס GAAP ו-1,044 מיליון על בסיס non-GAAP. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2017, היה למניות הבכורה עם ההמרה הכפויה בסך 59.4 מיליון מניות בממוצע, אפקט אנטי-מדלל על הרווח הנקי למניה ולכן מניות אלו לא נכללו בחישוב מספר המניות לרבעון.

נכון ל-30 בספטמבר, 2017, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,083 מיליון.

מידע על בסיסnon-GAAP: ברבעון השלישי של 2017 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 482$ מיליון. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים: 

 • ירידת ערך של נכסים בסך 408$ מיליון, בעיקר של זכויות הקשורות למוצרים ונכסי מו"פ הקשורים לרכישת אקטביס ג'נריקס;
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 357$ מיליון, מתוכם 310$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-47$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק.
 • הוצאות מו"פ אחרות בסך 150$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 72$ מיליון;
 • הוצאות רכישה, אינטגרציה והוצאות קשורות, כולל התחייבויות תלויות, בסך 49$ מיליון;
 • עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 32$ מיליון;
 • הוצאות מימון בסך 30$ מיליון;
 • התאמות non-GAAP אחרות בסך 44$ מיליון;
 • הכנסות הקשורות להסכמי פשרה ותלויות אחרות בסך 20$ מיליון;
 • התאמות שליליות הקשורות לזכויות מיעוט בסך 11$ מיליון; ו-
 • השפעות מס חיוביות בסך 629$ מיליון, הכוללות רווח מס חד-פעמי הקשור לניצול הפסדי הון היסטוריים של אקטביס ג'נריקס.

טבע מאמינה שהחרגת נתונים מסוג זה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות התאמה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP. ראוי כי המשקיעים ישקלו תוצאות פיננסיות על בסיס non-GAAP יחד עם, ולא כתחליף או כמדד עדיף, לתוצאות פיננסיות על בסיס GAAP.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-1.1$ מיליארד בהשוואה ל-1.5$ מיליארד ברבעון השלישי של 2016. הירידה נבעה בעיקר משינוים בהון החוזר שלנו, אשר עלה ב-0.3$ מיליארד.

תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-0.9$ מיליארד, בהשוואה ל-1.2$ מיליארד, ברבעון השלישי של 2016.

סך הנכסים המאזנייםב-30 בספטמבר, 2017, היה 86.1$ מיליארד, בהשוואה ל-86.4$ מיליארד ב-30 ביוני, 2017.

נכון ל-30 בספטמבר, 2017, היתה יתרת החוב שלנו 34.7$ מיליארד, בהשוואה ל-35.1$ מיליארד ב-30 ביוני, 2017. הירידה נבעה מהחזר חובות בסך 0.6$ מיליארד הכולל את חובנו לחמש שנים, את מסגרת האשראי המתחדשת שלנו והלוואות נוספות לטווח קצר, בקיזוז תנודות שערי חליפין בסך 0.2$ מיליארד. 8% מהחוב שלנו ב-30 בספטמבר, 2017, סווג כחוב קצר-מועד.

ההון העצמי של החברה ב-30 בספטמבר, 2017, הסתכם ב-30.3$ מיליארד, בהשוואה ל-29.6$ מיליארד ב-30 ביוני, 2017.

תוצאות המגזרים ברבעון השלישי של 2017

החל ברבעון הרביעי של 2016, עסקי התרופות ללא מרשם שלנו (OTC), המבוצעים בעיקר דרך PGT, נכללים במגזר התרופות הגנריות שלנו, המכיל תרופות זהות מבחינה כימית וטיפולית לתרופות המקור במגוון צורות מתן, כמו גם את עסקי ה-API שלנו.

כל הנתונים המוצגים מתאימים למבנה המגזרים המעודכן.

תרופות גנריות – הכנסות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון השלישי של 2017 היו 3.0$ מיליארד, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. 

הכנסות אלו מורכבות מ:

 • הכנסות בארה"ב של 1.2$ מיליארד, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. הירידה נובעת בעיקר מתנאי השוק כגון ירידות מחירים עקב ריכוזיות גוברת של הלקוחות והאצה במתן אישורי FDA לגרסאות גנריות נוספות של מוצרים שאינם מוגנים בפטנט, בקיזוז חלקי של השפעת הכללת רבעון שלם של מכירות אקטביס ג'נריקס לעומת חודשיים בלבד ברבעון השלישי של 2016.
 • הכנסות באירופה של 985$ מיליון, עליה של 6%, או של 1% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת רבעון שלם של מכירות אקטביס ג'נריקס לעומת חודשיים בלבד ברבעון השלישי של 2016.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 843$ מיליון, ירידה של 18% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-5%. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מהכללת רבעון שלם של מכירות אקטביס ג'נריקס לעומת חודשיים בלבד ברבעון השלישי של 2016.
 • הכנסות ממכירת תרופות OTC (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), בסך 306$ מיליון, ירידה של 22% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-15%,בעיקר כתוצאה מהכללת רבעון שלם של מכירות אקטביס ג'נריקס לעומת חודשיים בלבד ברבעון השלישי של 2016. המכירות הגלובליות של המיזם המשותף שלנו, PGT Healthcare, לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-372$ מיליון ברבעון השלישי של 2017, ירידה של 25% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, עקב הפחתת המכירות בונצואלה.
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים (אשר כלולות במכירות בשווקים לעיל), הסתכמו ב-171$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016.

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 54% מסך הכנסותינו ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-59% ברבעון השלישי של 2016.

תרופות גנריות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-1.2$ מיליארד, ירידה של 27% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2016. הירידה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מעליה בהוצאות ייצור, סביבת השוק בארצות הברית וירידה במכירות בוונצואלה עקב ההתאמות שנעשו בשער המטבע.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון השלישי של 2017 ירד ל-38.5% מ-48.8% ברבעון השלישי של שנת 2016.

הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה מרווחיות נמוכה יותר בשווקי ארה"ב ושאר העולם, בקיזוז חלקי של שיפור ברווחיות השווקים האירופאיים.

תרופות גנריות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-619$ מיליון ברבעון השלישי של 2017, ירידה של 37% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 20.6% ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-30.1% ברבעון השלישי של 2016.

תרופות ייחודיות – הכנסות

הכנסותינו מתרופות ייחודיות הסתכמו ב-2.0$ מיליארד ברבעון השלישי של 2017, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.5$ מיליארד, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות באירופה הסתכמו ב-447$ מיליון, עליה של 10%, או של 5% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בשווקי שאר העולם היו 94$ מיליון, עליה של 12%, במונחים דולריים ובמונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016.

ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 36% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-37% ברבעון השלישי של שנת 2016.
הירידה בהכנסותינו מתרופות ייחודיות בהשוואה לרבעון השלישי של 2016 נבעה בעיקר ממכירות נמוכות יותר של מוצרי מערכת העצבים המרכזית (CNS) שלנו, בקיזוז עליה במכירות בשאר תחומי הטיפול שלנו.

הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות ייחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2017 ו-2016:

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.0$ מיליארד ברבעון השלישי של 2017, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016.

באוקטובר 2017 אישר ה-FDA גרסה גנרית של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל וגרסה גנרית נוספת של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל. הגרסה הגנרית של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל הושקה בארצות הברית. באירופה אושרה גרסה היברידית של קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-802$ מיליון, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, בעיקר כתוצאה מירידה בנפח המכירות של קופקסון® 20 מ"ג/מ"ל, עקב תנודות מחיר שליליות בעקבות עליה בהפרשות להנחות בגין מלאי בערוצי הטיפול המנוהל לאור האישור שנתן ה-FDA למתחרים גנריים נוספים, ובקיזוז חלקי של השפעת עליית מחירים בשיעור של 7.9% עבור שני מוצרי הקופקסון® בינואר 2017. על פי נתוני IMS לחודש ספטמבר 2017, בסוף הרבעון השלישי של 2017, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 25.6% ו-28.7% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-85% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-185$ מיליון, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-75% מכלל מרשמי הקופקסון® באירופה.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון השלישי של 2017 היו 36$ מיליון, ירידה של 64% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016 עקב תחילתה של תחרות גנרית לאזילקט® בארצות הברית בשנת 2017.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-351$ מיליון, עליה של 30% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016 בעיקר עקב עליה במכירות ®ProAir וכן כתוצאה מהשקת המוצרים ®Braltus®, Cinqair®/Cinqaero. המכירות של ®ProAir ברבעון השלישי של 2017 עלו ב-31% ל-155$ מיליון, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, בעיקר עקב תנודות מחירים חיוביות ועליה בנפח המכירות. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם ירדו ב-1% ל-95$ מיליון ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. 

מכירות התרופות האונקולוגיות שלנו ברבעון השלישי של 2017 היו 302$ מיליון, עליה של 12% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. המכירות של ®Treanda ו-®Bendeka הסתכמו ב-181$ מיליון, עליה של 21% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016, בעיקר עקב נפח מכירות גבוה הקשור למועד העסקאות.

במהלך ספטמבר 2017 חתמנו על מספר הסכמים למכירה של מספר מוצרים ייחודיים שאינם בליבת הפעילות שלנו, כולל עסקי בריאות האשה הגלובליים שלנו. באחד בנובמבר הכרזנו על השלמת המכירה של ®Paragard לחברת CooperSurgical. שאר העסקאות צפויות להסגר במהלך 2017 ו-2018.

תרופות ייחודיות – רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הייחודיות שלנו הסתכם ב-1.8$ מיליארד, ירידה של 26$ מיליון בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הייחודיות שלנו ברבעון השלישי של 2017 היה 86.4%, בהשוואה ל-87.1% ברבעון השלישי של 2016.

תרופות ייחודיות – רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות שלנו הסתכמה ב-1.2$ מיליארד ברבעון השלישי של 2017, עליה של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016.

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות כאחוז ממכירות התרופות הייחודיות היתה 56.6% ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-53.6% ברבעון השלישי של 2016.

העליה ברווח וברווחיות נבעה מהירידה בהוצאות השיווק וההפצה ובהוצאות המו"פ, בקיזוז חלקי של הירידה ברווחיות הגולמית.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות הייחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2017 ו-2016:

פעילויות נוספות

הכנסותינו האחרות, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בארה"ב (דרך חברת Anda), ממתן שירותי ייצור למוצרים אשר נדרשנו למכור על מנת לקבל אישור רגולטורי לרכישת אקטביס ג'נריקס ומפעילויות מגוונות אחרות, היו 569$ מיליון ברבעון השלישי של 2017, בהשוואה ל-256$ מיליון ברבעון השלישי של 2016. העליה נבעה בעיקר מהכללת מכירות Anda החל ברבעון הרביעי של 2016.

הכנסותינו האחרות היוו 10% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-5% ברבעון השלישי של שנת 2016.

תחזית פיננסית מעודכנת לשנת 2017


התחזית השנתית לשנת 2017 הונמכה על מנת לשקף את הגורמים הבאים:

 • השקה בסיכון, מוקדמת מן הצפוי, של תחרות גנרית לקופקסון® 40 מ"ג/מ"ל, אשר צפויה להפחית את הרווח למניה ב-30 סנט; ו-
 • תרומה נמוכה מהצפוי מהשקות חדשות של מוצרים גנריים בארצות הברית. כיום אנו צופים הכנסות שנתיות של כ-400$ מיליון מהשקות חדשות, לעומת תחזית קודמת של 500$ מיליון; ו-
 • התגברות בשחיקת המחירים וירידה בנפח המכירות בעסק הגנרי שלנו בארצות הברית, כמו גם תחרות גוברת למוצר הגדול ביותר שלנו, הגרסה הגנרית המאושרת של Concerta®; ו-
 • ירידה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נוכח הירידה ברווח, והעיכוב במועד ההכרעה של תהליך הבוררות עם אלרגן בנושא ההון החוזר, הצפוי כעת להסתיים ב-2018.

תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2017 .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס GAAP-non מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, התאמות ערך מלאי, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.

דיווידנד

ב-31 באוקטובר, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2017 בשיעור של 0.085$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 2 בנובמבר, 2017.

המועד הקובע יהיה ה-8 בנובמבר, 2017, ומועד התשלום נקבע ל-12 בדצמבר, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

כמו כן, ב-31 באוקטובר, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון השלישי של 2017 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 בדצמבר, 2017, ומועד התשלום נקבע ל-15 בדצמבר, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום חמישי, 2 בנובמבר, 2017, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 00:14 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2017 ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-869-2321, בקנדה 1-866-766-8269; בשאר העולם  2030095710 (0)44+; קוד גישה 91932782. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-30 בנובמבר, 2017, בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, על ידי 

חיוג: 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 91932782.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-60 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com​


CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which are based on management’s current beliefs and expectations and are subject to substantial risks and uncertainties, both known and unknown, that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from that expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to:

 • uncertainties relating to the potential benefits and success of our new structure and recent senior management changes as well as the potential success and our ability to effectively execute a restructuring plan;
 • our generics medicines business, including: that we are substantially more dependent on this business, with its significant attendant risks, following our acquisition of Allergan plc’s worldwide generic pharmaceuticals business (“Actavis Generics”); our ability to realize the anticipated benefits of the acquisition (and any delay in realizing those benefits) or difficulties in integrating Actavis Generics; the increase in the number of competitors targeting generic opportunities and seeking U.S. market exclusivity for generic versions of significant products; price erosion relating to our generic products, both from competing products and as a result of increased governmental pricing pressures; and our ability to take advantage of high-value biosimilar opportunities;
 • our specialty medicines business, including: competition for our specialty products, especially Copaxone®, our leading medicine, which faces competition from existing and potential additional generic versions and orally-administered alternatives; our ability to achieve expected results from investments in our product pipeline; competition from companies with greater resources and capabilities; and the effectiveness of our patents and other measures to protect our intellectual property rights;
 • our substantially increased indebtedness and significantly decreased cash on hand, which may limit our ability to incur additional indebtedness, engage in additional transactions or make new investments, and may result in a downgrade of our credit ratings;
 • our business and operations in general, including: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; manufacturing or quality control problems, which may damage our reputation for quality production and require costly remediation; interruptions in our supply chain; disruptions of our or third party information technology systems or breaches of our data security; the failure to recruit or retain key personnel;the restructuring of our manufacturing network, including potential related labor unrest; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products; our ability to consummate dispositions on terms acceptable to us; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or terrorism on our significant worldwide operations; and our ability to successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions;
 • compliance, regulatory and litigation matters, including: costs and delays resulting from the extensive governmental regulation to which we are subject; the effects of reforms in healthcare regulation and reductions in pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; potential additional adverse consequences following our resolution with the U.S. government of our FCPA investigation; governmental investigations into sales and marketing practices; potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; product liability claims; increased government scrutiny of our patent settlement agreements; failure to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; and environmental risks;
 • other financial and economic risks, including: our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the significant increase in our intangible assets, which may result in additional substantial impairment charges; potentially significant increases in tax liabilities; and the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business;


and other factors discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 (“Annual Report”), including in the section captioned “Risk Factors,” and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, which are available at www.sec.gov and www.tevapharm.com. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements. 

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן