טבע מדווחת על תוצאות השנה והרבעון הרביעי של שנת 2016

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2016

שנת 2016 רבעון רביעי, 2016​
הכנסות​ 21.9$ מיליארד​ 6.5$ מיליארד
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 5.2$ מיליארד​ 5.2$ מיליארד
רווח למניה על בסיס GAAP​ 0.07$​  (1.10$)
רווח למניה על בסיס non-GAAP​ 5.14$​ 1.38$

ירושלים, ישראל, 13 בפברואר, 2017 - טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE: TEVA; TASE: TEVA) דיווחה היום על תוצאות הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר, 2016.

"2016 היתה שנת מעבר עבור טבע, אשר כללה הישגים משמעותיים לצד אתגרים," אמר פרופ' יצחק פטרבורג, הנשיא והמנכ"ל בפועל של טבע. "בעודנו מתנהלים בתעשייה דינמית המשתנה תדיר, אנו מחויבים להשיג את היעדים האסטרטגיים שלנו, לגוון את מקורות ההכנסה והרווח ולייצר מנועים חזקים של פיתוח מוצרים בתחום הגנרי והייחודי."
 
"בשנת 2017, המיקוד העיקרי שלנו יהיה מיצוי הסינרגיות הקשורות לעסקת אקטביס ג'נריקס, ייעול מקסימלי של החברה, חיזוק תזרים המזומנים והחזר החוב על מנת לשמר מאזן חזק לחברה. כמו כן, נתמקד בהשגת אבני הדרך בצבר המוצרים הייחודיים בפיתוח ובביצוע השקות גנריות חשובות. בנקודה קריטית זו אנו ממוקדים בביצוע ונחושים לעמוד ביעדים העסקיים שלנו."
 
פרופ' פטרבורג המשיך ואמר, "יחד עם הצוות בטבע, אני עורך בחינה מעמיקה של החברה במטרה לזהות הזדמנויות נוספות ליצירת ערך. ההנהלה כולה מחויבת להשגת היעדים עבור בעלי המניות שלנו ולמיצוי הפוטנציאל של צבר המוצרים בפיתוח והעסק הגלובלי שלנו. אנו מאמינים בעתיד של טבע, ופועלים לבנות תשתית התומכת בצמיחה בת קיימא וביצירת ערך עבור המטופלים, בעלי המניות ומערכות בריאות ברחבי העולם."

תוצאות שנת 2016

הכנסותינו בשנת 2016 היו 21.9$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה לשנת 2015, בעיקר עקב הכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס לאחר השלמת הרכישה בשניים באוגוסט.

שינויים בשערי חליפיןבין שנת 2016 לשנת 2015 הקטינו את הכנסותינו ב-174$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס  GAAPב-81$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-55$ מיליון. בנוסף, שערי החילופין של הבוליבר הונצואלי בהם השתמשנו במהלך השנה יחד עם עליות מחירים אינפלציוניות הגדילו את הכנסותינו ב-526$ מיליון, הגדילו את הרווח התפעולי על בסיס  GAAP ב-23$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-133$ מיליון.

לאור המצב הכלכלי בונצואלה, אנו מחריגים את העליה בהכנסות וברווח בכל ניתוח של השפעות שערי מטבע.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP בשנת 2016 היה 11.9$ מיליארד, עליה של 4% בהשוואה לשנת 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 54.1% ברבעון, בהשוואה ל-57.8% בשנת 2015. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP בשנת 2016 היה 13.4$ מיליארד, עליה של 10% בהשוואה לשנת 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 61.3% בשנת 2016, בהשוואה ל-62.2% בשנת 2015.

הוצאות מחקר ופיתוחבשנת 2016 הסתכמו ב-2.1$ מיליארד, עליה של 38% בהשוואה לשנת 2015. הוצאות מחקר ופיתוח בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח בשנת 2016 הסתכמו ב-1.7$ מיליארד או 7.6% מההכנסות, בהשוואה ל-1.4$ מיליארד ו-7.3% מההכנסות בשנת 2015. הוצאות מחקר ופיתוח למגזר התרופות הגנריות בשנת 2016 הסתכמו ב-659$ מיליון בהשוואה ל-519$ מיליון בשנת 2015. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות למגזר התרופות הייחודיות שלנו בשנת 2016 היו 998$ מיליון, בהשוואה ל-918$ מיליון בשנת 2015. 

הוצאות מכירה ושיווקבשנת 2016 היו 3.9$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה לשנת 2015. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים היו 3.7$ מיליארד, או 17.0% מההכנסות בשנת 2016, בהשוואה ל-3.4$ מיליארד, או 17.4% מההכנסות, בשנת 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות בשנת 2016 עלו ב-18% ל-1.7$ מיליארד, בהשוואה ל-1.5$ מיליארד בשנת 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו ירדו ב-1% ל-1.9$ מיליארד בהשוואה לשנת 2015.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליותבשנת 2016 ובשנת 2015 הסתכמו ב-1.2$ מיליארד. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים היו 1.2$ מיליארד ו-5.4% מההוצאות בשנת 2016 ו-1.2$ מיליארד ו-6.0% מההוצאות בשנת 2015. 

הרווח התפעולי על בסיס GAAP בשנת 2016 היה 2.2$ מיליארד בהשוואה ל-3.4$ מיליארד בשנת 2015. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP בשנת 2016 היה 6.8$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה ל-6.2$ מיליארד בשנת 2015. 

Adjusted EBITDA(רווח התפעולי על בסיס non-GAAP, המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים, בנטרול הוצאות הפחת) היה 7.3$ מיליארד, עליה של 11% בהשוואה לשנת 2015..

הוצאות מימוןבשנת 2016 הסתכמו ב-1.3$ מיליארד, בהשוואה ל-1.0$ מיליארד בשנת 2015. הוצאות מימון על בסיס non-GAAP בשנת 2016 הסתכמו ב-442$ מיליון, בהשוואה ל-223$ מיליון בשנת 2015.  .

ההוצאות למס הכנסה על בסיס GAAP בשנת 2016 היו 521$ מיליון, או 63%, על רווח לפני מס של 824$ מיליון. בשנת 2015 ההוצאות למס הכנסה היו 634$ מיליון, או 27%, על רווח לפני מס של 2.4$ מיליארד. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP בשנת 2016 הסתכמו ב-1.1$ מיליארד על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 6.4$ מיליארד, כך ששיעור המס היה 17%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP בשנת 2015 היו 1.3$ מיליארד על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 6.0$ מיליארד כך ששיעור המס היה 21%.

הרווח הנקיהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAP והרווח המדולל למניהעל בסיס GAAP היו 68$ מיליון ו-0.07$, בהתאמה, בשנת 2016, בהשוואה ל-1.6$ מיליארד ו-1.82$, בהתאמה, בשנת 2015. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס non-GAAP והרווח המדולל למניה על בסיס non-GAAP היו 5.2$ מיליארד ו-5.14$, בהתאמה, בשנת 2016, בהשוואה ל-4.7$ מיליארד ו-5.42$ בשנת 2015..

מידע על בסיס non-GAAP: בשנת 2016 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 4.9$ מיליארד. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים: 

 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 993$ מיליון, מתוכם 881$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-112$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק;
 • הפחתה של מוניטין בסך 900$ מיליון, הקשורה לרכישת רימסה;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 899$ מיליון, הכוללות 519$ מיליון בגין ההסכם עם משרד המשפטים האמריקאי ועם רשות ניירות הערך האמריקאית ו-225$ מיליון הקשורים להסכם הפשרה הנוגע לציפרופלוקסצין (Cipro®);
 • הוצאות מימון בסך 888$ מיליון, הכוללות 746$ מיליון בגין הפחתת הנכסים המאזניים הכספיים שלנו בונצואלה עקב החלטתנו לאמץ שערי חליפין שונים ו-99$ מיליון בגין הפחתת השקעתנו בחברת Mesoblast;
 • הפרשה לירידת ערך של נכסים בסך 746$ מיליון הקשורה בעיקר ל-Revascor® ול-Zecuity® (506$ מיליון) והפרשה לירידת ערך של רכוש קבוע (149$ מיליון);
 • הוצאות הקשורות למחקר ופיתוח בסך 423$ מיליון הכוללות תשלום בסך 250$ מיליון  לחברת Regeneron על פי תנאי ההסכם לפיתוח ולמסחור של fasinumab, המוצר של Regeneron לטיפול בכאב ותשלום בסך 160$ מיליון לחברת Celltrion במסגרת שותפות בלעדית למסחור שתי תרופות ביוסימילר של Celltrion;
 • התאמות מלאי נרכש בסך 383$ מיליון הקשורות ברובן לרכישת העסק הגנרי של אקטביס;
 • הוצאות רכישה ואינטגרציה בסך 261$ מיליון;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 245$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 153$ מיליון;
 • התאמות עלות המכר בסך 133$ מיליון כדי להתאים את יתרות המלאי שלנו בונצואלה כך שישקפו את ערך המלאי בדולרים;
 • עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 121$ מיליון;
 • Contingent consideration בסך 83$ מיליון;
 • פרטי non-GAAP אחרים בסך 49$ מיליון;
 • הכנסות נטו בסך 693$ מיליון ממכירה של מוצרים כנדרש על ידי הרשויות בהקשר של רכישת העסק הגנרי של אקטביס;
 • התאמות שליליות הקשורות לזכויות מיעוט בסך 76$ מיליון; ו-
 • השפעות מס קשורות בסך 593$ מיליון.
טבע מאמינה שהחרגת נתונים מסוג זה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס U.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 הסתכם ב-5.2$ מיליארד, ירידה של 6% בהשוואה ל-5.5$ מיליארד בשנת 2015. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, ירד ב-11% ל-4.4$ מיליארד, בהשוואה ל-4.9$ מיליארד שנת 2015. .

סך הנכסים המאזנייםב-31 בדצמבר, 2016, היה 92.9$ מיליארד, בהשוואה ל-98.7$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2016 ול-54.2$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015. הירידה בהשוואה ל-30 בספטמבר, 2016 נבעה ברובה מהפחתה בסך 8.1$ מיליארד של נכסים בלתי מוחשיים ועליה בסך 4.1$ מיליארד במוניטין. שינויים אלו קשורים לרכישות של אקטביס ורימסה. .

סך המזומנים וההשקעותב-31 בדצמבר, 2016, ירד ל-1.9$ מיליארד, בהשוואה ל-2.7$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2016 ול-8.4$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015.

נכון ל-31 בדצמבר, 2016, היתה יתרת החוב שלנו 35.8$ מיליארד, ירידה של 1.1$ מיליארד בהשוואה ל-36.9$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2016 ול-9.9$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015. 9% מהחוב שלנו ב-31 בדצמבר, 2016, סווג כחוב קצר-מועד.

ההון העצמישל החברה, ב-31 בדצמבר, 2016, הסתכם ב-35.0$ מיליארד בהשוואה ל-37.0$ מיליארד ב-30 בספטמבר, 2016 ול-29.9$ מיליארד ב-31 בדצמבר, 2015. 

תוצאות הרבעון הרביעי של2016

הכנסותינוברבעון הרביעי של 2016 היו 6.5$ מיליארד, עליה של 33% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, בעיקר עקב הכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס לאחר השלמת הרכישה בשניים באוגוסט.

שינויים בשערי חליפיןבין הרבעון הרביעי של שנת 2016 והרבעון הרביעי של שנת 2015 הקטינו את הכנסותינו ב-41$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס  GAAPב-14$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-9$ מיליון. בנוסף, שערי החליפין של הבוליבר הונצואלי בהם השתמשנו במהלך השנה יחד עם עליות מחירים אינפלציוניות הגדילו את הכנסותינו ב-184$ מיליון, הפחיתו את הרווח התפעולי על בסיס  GAAP ב-34$ מיליון ואת הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP ב-75$ מיליון.

לאור המצב הכלכלי בונצואלה, אנו מחריגים את השינויים בהכנסות וברווח תפעולי בכל ניתוח של שינויים בשערי מטבע.

הרווח הגולמיעל בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2016 היה 3.4$ מיליארד, עליה של 19% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 52.2% ברבעון, בהשוואה ל-58.3% ברבעון הרביעי של 2015. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2016 היה 3.9$ מיליארד, עליה של 26% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. שיעור הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP היה 59.4% ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-62.6% ברבעון הרביעי של 2015.

הוצאות מחקר ופיתוחברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-684$ מיליון, עליה של 53% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, בעיקר עקב עליה בהוצאות המו"פ של התרופות הגנריות והתרופות הייחודיות שלנו יחד עם התשלום בסך 160$ מיליון לחברת Celltrion. הוצאות מחקר ופיתוח בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים ורכישה של מו"פ בפיתוח ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-514$ מיליון או 7.9% מההכנסות ברבעון, בהשוואה ל-395$ מיליון או 8.1% ברבעון הרביעי של 2015. הוצאות מחקר ופיתוח לתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-211$ מיליון, עליה של 59% בהשוואה ל-133$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. עליה זו נבעה בעיקר מהכללת הוצאות העסק הגנרי של אקטביס. הוצאות מחקר ופיתוח הנוגעות לתרופות הייחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2016 עלו ב-13% ל-296$ מיליון, בהשוואה ל-263$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, בעיקר עקב הוצאות גבוהות יותר למוצר שלנו לטיפול במיגרנה, TEV-48125 (fremanezumab).

הוצאות מכירה ושיווקברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-1.1$ מיליארד, עליה של 23% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. הוצאות מכירה ושיווק בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו ותגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-1.1$ מיליארד, או 17.0% מההכנסות ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-898$ מיליון, או 18.4% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2015. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2016 עלו ב-60% ל-549$ מיליון, בהשוואה ל-343$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. העליה נבעה בעיקר מהכללת הוצאות העסק הגנרי של אקטביס החל באוגוסט 2016 ומהשקת פעילות המיזם העסקי שלנו ביפן ברבעון השני של 2016. הוצאות מכירה ושיווק לתרופות הייחודיות שלנו ירדו ב-10%
ל-506$ מיליון, בהשוואה ל-561$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. הירידה נבעה בעיקר מהפחתת הוצאות הקשורות למוצרים ספציפיים כגון Nuvigil® המתמודד עם תחרות גנרית וכגון Zecuity® אשר נמשך מהשוק.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליותברבעון הרביעי של 2016 היו 311$ מיליון, בהשוואה ל-291$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. הוצאות הנהלה והוצאות כלליות בנטרול תגמול מבוסס מניות לעובדים הסתכמו ב-294$ מיליון ברבעון הרביעי של 2016, או 4.5% מההכנסות, בהשוואה ל-280$ מיליון ו-5.7% מההכנסות, ברבעון הרביעי של 2015.

ההפסד התפעוליעל בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2016 היה 0.1$ מיליארד בהשוואה לרווח של 0.9$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2015. הרווח התפעוליעל בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2016 היה 1.9$ מיליארד, עליה של 31% בהשוואה ל-1.5$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2015.

Adjusted EBITDA (רווח התפעולי על בסיס non-GAAP, המנטרל הוצאות פחת על נכסים בלתי מוחשיים ופריטים מסוימים נוספים, בנטרול הוצאות הפחת) היה 2.1$ מיליארד, עליה של 31% בהשוואה ל-1.6$ מיליארד רבעון הרביעי של 2015.

הוצאות מימוןעל בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-777$ מיליון, בהשוואה ל-70$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. עליה זו נובעת בעיקר מהפחתת נכסים מאזניים כספיים בסך 500$ מיליון בונצואלה עקב החלטתנו לאמץ שער חליפין משוקלל החל מה-1 בדצמבר 2016, ומעליה בהוצאות הריבית. הוצאות מימון על בסיסnon-GAAP ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-233$ מיליון, בהשוואה ל-68$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015.

ההוצאות למס הכנסהעל בסיס GAAP ברבעון הרביעי של 2016 היו 57$ מיליון על הפסד לפני מס של 914$ מיליון. ברבעון הרביעי של 2015 ההוצאות למס הכנסה היו 249$ מיליון, או 29%, על רווח לפני מס של 861$ מיליון. ההוצאות למס הכנסהעל בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-218$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.7$ מיליארד, כך ששיעור המס הרבעוני היה 13%. ההוצאות למס הכנסה על בסיס non-GAAP ברבעון הרביעי של 2015 היו 289$ מיליון על הכנסה לפני מס על בסיס non-GAAP של 1.4$ מיליארד כך ששיעור המס הרבעוני היה 21%.

ההפסדהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס GAAP וההפסד המדולל למניהעל בסיס GAAP היו 1.0$ מיליארד ו-1.10$, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה לרווח של 500$ מיליון ורווח מדולל למניה של 0.55$ ברבעון הרביעי של 2015. הרווח הנקיהמיוחס לבעלי המניות הרגילות על בסיס non-GAAP והרווח המדולל למניהעל בסיס non-GAAP היו 1.5$ מיליארד ו-1.38$, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-1.1$ מיליארד ו-1.28$ ברבעון הרביעי של 2015.

ברבעון הרביעי של 2016 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניותבדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 1,015 מיליון על בסיס GAAP ו-1,076 מיליון על בסיס non-GAAP. ברבעון הרביעי של 2015 היה הממוצע המשוקלל של מספר המניות בדילול מלא לצורך חישוב הרווח הנקי למניה 875 מיליון על בסיס GAAP ו-888 מיליון על בסיס non-GAAP. הגידול במספר המניות עלה כתוצאה מהנפקות ההון בדצמבר 2015 ומהנפקת מניות לחברת אלרגן באוגוסט 2016 כחלק מהשלמת עסקת אקטביס. מספר המניות על בסיס non-GAAP משקף את הדילול האפשרי כתוצאה מהנפקת מניות הבכורה עם ההמרה הכפויה, אשר להן אפקט מדלל על הרווח הנקי למניה על בסיס non-GAAP

נכון ל-31 בדצמבר, 2016, מספר המניות בדילול מלא לחישוב שווי השוק של טבע היה כ-1,079 מיליון.

מידע על בסיס non-GAAP: ברבעון הרביעי של 2016 ביצענו התאמות non-GAAP בסך 2.5$ מיליארד. הרווח הנקי והרווח למניה (על בסיס non-GAAP) ברבעון הותאמו כך שיוחרגו הרכיבים הבאים:
 • הפחתה של מוניטין בסך 900$ מיליון, הקשורה לרכישת רימסה;
 • הוצאות מימון בסך 544$ מיליון, הכוללות 500$ מיליון בגין הפחתת הנכסים המאזניים הכספיים שלנו בונצואלה עקב החלטתנו לאמץ שער חליפין משוקלל;
 • הוצאות הקשורות להסכמי פשרה בסך 225$ מיליון בגין הסכם הפשרה הנוגע לציפרופלוקסצין (Cipro®);
 • פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 182$ מיליון, מתוכם 170$ מיליון נכללים בעלות המכר ו-12$ מיליון הנותרים בהוצאות מכירה ושיווק. הוצאות אלו היו נמוכות בצורה יוצאת דופן ברבעון זה כתוצאה מהשינוי בערך הנכסים הבלתי מוחשיים של אקטביס ורימסה.
 • הוצאות הקשורות למחקר ופיתוח בסך 161$ מיליון, מהן תשלום מראש בסך 160$ מיליון לחברת Celltrion במסגרת שותפות בלעדית למסחור שתי תרופות ביוסימילר של Celltrion;
 • התאמות מלאי נרכש בסך 140$ מיליון הקשורות ברובן לרכישת העסק הגנרי של אקטביס;
 • התאמות עלות המכר בסך 133$ מיליון כדי להתאים את יתרות המלאי שלנו בונצואלה כדי לשקף את ערך המלאי בדולרים;
 • הפרשות לירידת ערך של נכסים בסך 132$ מיליון, מתוכן 80$ מיליון הקשורים לאתר שלנו בגודולו, הונגריה;
 • הוצאות ארגון מחדש בסך 91$ מיליון;
 • הוצאות רכישה, אינטגרציה, והוצאות קשורות כולל התחייבויות תלויות בסך 75$ מיליון;
 • עלויות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים בסך 38$ מיליון;
 • עלויות הקשורות בפעולות רגולטוריות שננקטו במתקנים בסך 30$ מיליון;
 • התאמות non-GAAP שליליות בסך 26$ מיליון;
 • התאמות שליליות לקשורות לזכויות מיעוט בסך 11$ מיליון; ו-
 • השפעות מס קשורות בסך 161$ מיליון.

טבע מאמינה שהחרגת נתונים מסוג זה מסייעת למשקיעים להבין את עסקי החברה. בהמשך מצורפות טבלאות המרה המפרטות את המעבר מתוצאות על בסיס U.S. GAAP לתוצאות על בסיס non-GAAP.

תזרים המזומניםמפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-1.4$ מיליארד, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015 בעיקר עקב השינוי בהון החוזר שלנו. תזרים המזומנים החופשי, בניכוי השקעות הוניות נטו, הסתכם ב-1.1$ מיליארד, ירידה של 19% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

תוצאות המגזרים ברבעון הרביעי של2016

החל ברבעון הרביעי של 2016, ובהמשך להשלמת הרכישה של אקטביס, התאמנו את מבנה המגזרים שלנו ומעתה מגזר התרופות הגנריות שלנו, המכיל תרופות זהות מבחינה כימית וטיפולית לתרופות המקור במגוון צורות מתן, יכיל גם את עסקי התרופות ללא מרשם שלנו (OTC), המבוצעים בעיקר דרך PGT, כמו גם את עסקי ה-API  שלנו.

כל הנתונים המוצגים מתאימים למבנה המגזרים המעודכן.

תרופות גנריות

Three Months Ended December 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ 3,716 100.0%​ ​$ 2,573 100.0%​
​Gross profit ​1,835 ​49.4% 1,169 45.4%
​R&D expenses ​211 5.7% ​133 ​5.2%
​S&M expenses ​549 ​14.8% ​343 ​13.3%
Segment profit* $ ​1,075 ​28.9% $ ​693 ​26.9%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization,inventory step up and certain other items..

תרופות גנריות - הכנסות

ההכנסות מתרופות גנריות ברבעון הרביעי של 2016 היו 3.7$ מיליארד, עליה של 44% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. עליה זו משקפת את איחוד תוצאות העסק הגנרי של אקטביס החל משניים באוגוסט, 2016.

הכנסות אלו מורכבות מ:

 • הכנסות בארה"ב של 1.4$ מיליארד, עליה של 40% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 630$ מיליון.
 • הכנסות באירופה של 1.1$ מיליארד, עליה של 33% במונחים דולריים ושל 38% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. העליה נובעת בעיקר מהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 360$ מיליון.
 • הכנסות בשווקי שאר העולם של 1.3$ מיליארד, עליה של 62%, או של 36% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. העליה במונחי מטבע מקומי נבעה בעיקר מתוצאות מהמיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן אשר החל לפעול באפריל 2016 ומהכללת מכירות העסק הגנרי של אקטביס בסך 150$ מיליון.
 • הכנסות ממכירת תרופות OTC (אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל), בסך 412$ מיליון, עליה של 28% בהשוואה ל-321$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. במונחי מטבע מקומי, המכירות עלו ב-7%. המכירות הגלובליות של PGT לתוך השוק (in-market) הסתכמו ב-530$ מיליון ברבעון הרביעי של 2016, ן בהשוואה ל-450$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015
 • ההכנסות ממכירות API לצדדים שלישיים, (אשר נכללו במכירות בשווקים לעיל), הסתכמו ב-181$ מיליון, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, בעיקר משום שהמכירה לאקטביס איננה מסווגת כמכירה לצדדים שלישיים..

ההכנסות מתרופות גנריות היוו 57% מסך הכנסותינו ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-53% ברבעון הרביעי של 2015.

תרופות גנריות - רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הגנריות שלנו ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-1.8$ מיליארד, עליה של 57% בהשוואה ל-1.2$ מיליארד ברבעון הרביעי של שנת 2015. העליה ברווח הגולמי נבעה בעיקר מהכללת הפעילות של אקטביס ומתוצאות המיזם העסקי שלנו עם טקדה ביפן ברבעון הנוכחי אך לא ברבעון הרביעי של 2015.

שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הגנריות שלנו ברבעון הרביעי של 2016 עלה ל-49.4%
מ-45.4% ברבעון הרביעי של שנת 2015.

תרופות גנריות - רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הגנריות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2016, עליה של 55% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. רווחיות מגזר התרופות הגנריות כאחוז ממכירות התרופות הגנריות היתה 28.9% ברבעון הרביעי של 2016, עליה בהשוואה ל-26.9% ברבעון הרביעי של 2015.

תרופות יחודיות

Three Months Ended December 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of Segment Revenues
​Revenues ​$ 2,203 100.0%​ ​$ 2,114 100.0%​
​Gross profit ​1,926 ​87.4% 1,855 ​87.7%
​R&D expenses ​296 ​13.4% ​263 ​12.4%
​S&M expenses 506 ​23.0% ​561 ​26.5%
Segment profit* $ ​1,124 ​51.0% $ ​1,031 ​48.8%
​ ​* Segment profit consists of gross profit for the segment, less R&D and S&M expenses related to the segment. Segment profit does not include G&A expenses, amortization, inventory step up and certain other items..
 

תרופות יחודיות - הכנסות

 
הכנסותינו מתרופות יחודיות
הסתכמו ב-2.2$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2016, עליה של 4% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בארה"ב הסתכמו ב-1.7$ מיליארד, עליה של 5% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות באירופה הסתכמו ב-384$ מיליון, עליה של 5%, או של 9% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. הכנסותינו מתרופות ייחודיות בשווקי שאר העולם היו 102$ מיליון, ירידה של 6%, או של 4% במונחי מטבע מקומי, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

ההכנסות מתרופות ייחודיות היוו 34% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-43% ברבעון הרביעי של שנת 2015.
הטבלה להלן מציגה את הכנסותינו מתרופות ייחודיות על פי תחום טיפולי ומוצרי מפתח לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2016 ו-2015:
 
Three Months Ended December 31, Percentage Change
           2016                                2015  ​2016 - 2015
U.S.$ in millions
CNS ​$ 1,243 ​$ 1,274 (2)%​
Copaxone® 1,015 960 6%​
Azilect® ​88 ​80 10%​
​Nuvigil® ​25 ​100   (​75%)
Respiratory 325 ​326 (​0%)
​ProAir® 139 148 6%​
​QVAR® 116 119 3%​
​Oncology 268 318 (​16%)
​Treanda® and Bendeka 150 198 (​24%)
​Women's Health 122 107 14%
​Other Specialty 245 89 175%
Total Specialty Medicines $ 2,203 $ 2,114 4%

המכירות הגלובליות של קופקסון® (20 מ"ג/מ"ל ו-40 מ"ג/מ"ל), הטיפול המוביל לטרשת נפוצה בארצות הברית ובעולם כולו, הסתכמו ב-1.0$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2016, עליה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

בארצות הברית, מכירות הקופקסון® הסתכמו ב-829$ מיליון, עליה של 9% בהשוואה ל-760$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015, בעיקר כתוצאה מעליית מחירים של 7.9% בינואר 2016. על פי נתוני IMS לחודש דצמבר 2016, בסוף הרבעון הרביעי של 2016, נתח השוק בארה"ב של מוצרי קופקסון® במונחי מרשמים חדשים ובמונחי כלל המרשמים היה 27.9% ו-29.3% בהתאמה. קופקסון® 40 מ"ג/מ"ל היווה יותר מ-84% מכלל מרשמי הקופקסון® בארצות הברית.

מכירות קופקסון® מחוץ לארצות הברית הסתכמו ב-186$ מיליון, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, בעיקר עקב הפסד במכרזים ברוסיה, אשר קוזז חלקית על ידי גידול בנפחי המכירה באירופה.

המכירות הגלובליות של אזילקט® ברבעון הרביעי של 2016 היו 88$ מיליון, עליה של 10% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. המכירות הגלובליות לתוך השוק (in-market) ירדו ב-31% עקב תחרות גנרית בחלק משווקי אירופה.

מכירות מוצרי הנשימה שלנו הסתכמו ב-325$ מיליון, בדומה למכירות ברבעון הרביעי של 2015. המכירות של ®ProAirברבעון ירדו 6% ל-139$ מיליון, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, עקב ירידה בנפח המכירות הקשורה לשינויים בנגישות לשוק. המכירות של ®QVAR ברחבי העולם ירדו ב-3% ל-116$ מיליון ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, בעיקר עקב תנודות במחירים.

מכירות התרופות האונקולוגיותשלנו ברבעון הרביעי של 2016 היו 268$ מיליון, ירידה של 16% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. המכירות של ®Treandaו-®Bendekaהסתכמו ב-150$ מיליון, ירידה של 24% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, עקב תחרות גוברת מטיפולים אחרים ונורמליזציה של רמות המלאי בעקבות ההשקה של ®Bendeka.

תרופות יחודיות - רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 הסתכם ב-2.0$ מיליארד, עליה של 170$ מיליון בהשוואה לרבעון השני של 2015. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות היחודיות שלנו ברבעון השני של 2016 היה 87.1%, בהשוואה ל-86.5% ברבעון השני של 2015.

 תרופות יחודיות - רווח גולמי

הרווח הגולמי של התרופות הייחודיות שלנו הסתכם ב-1.9$ מיליארד, עליה של 4% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015. שיעור הרווח הגולמי של מגזר התרופות הייחודיות שלנו ברבעון הרביעי של 2016 היה 87.4%, בהשוואה ל-87.7% ברבעון הרביעי של 2015

תרופות יחודיות - רווחיות

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות שלנו הסתכמה ב-1.1$ מיליארד ברבעון הרביעי של 2016, עליה של 9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

רווחיות מגזר התרופות הייחודיות כאחוז ממכירות התרופות הייחודיות היתה 51.0% ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-48.8% ברבעון הרביעי של 2015.

הטבלאות הבאות מציגות את נתוני משפחת מוצרי הטרשת הנפוצה שלנו ואת נתוני התרופות הייחודיות האחרות שלנו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2016 ו-2015:

Multiple Sclerosis
Three months ended December 31,
           2016                                2015 
U.S.$ in millions / % of MS Revenues
​Revenues $ 1,015 100.0%​ ​$ 960 100.0%​
​Gross profit 927 91.3% 866 90.2%
​R&D expenses 30 3.0% ​32 3.3%
​S&M expenses 81 7.9% 121 12.6%
​MS profit* $ 816 80.4% $ 713 74.3%
Other Specialty
Three months ended December 31,
           2016                                2015  
U.S.$ in millions / % of Other Specialty Revenues
​​Revenues $ 1,188 100.0%​​ ​$ 1,154 100.0%​​
​​Gross profit 999 84.1%​​ 989 ​85.7%​
​​R&D expenses 266 22.4% 231 20.0%
​​S&M expenses 425 35.8%​ 440 38.1%​
​Other Specialty profit $ 308 25.9%​ $​ 318 27.6%​
 

פעילויות נוספות

הכנסותינו האחרות, בעיקר מהפצה של מוצרי צדדים שלישיים בארה"ב (דרך חברת Anda), בישראל ובהונגריה, ממכירת ציוד רפואי וממתן שירותי ייצור למוצרים אשר נדרשנו למכור לקבלת אישור רגולטורי של רכישת העסק הגנרי של אקטביס, היו 573$ מיליון ברבעון הרביעי של 2016, בהשוואה ל-194$ מיליון ברבעון הרביעי של 2015. העליה נבעה בעיקר מהכללת מכירות Anda החל ברבעון הרביעי של 2016.

הכנסותינו האחרות היוו 9% מסך הכנסותינו ברבעון, בהשוואה ל-4% ברבעון הרביעי של שנת 2015.

תחזית פיננסית לשנת2017

חברת טבע מאששת את התחזית הפיננסית על בסיס non-GAAP שמסרה, ואשר כוללת:

 • אנו מצפים להכנסות של 24.5$-23.8$ מיליארד לשנת 2017.
 • הרווח למניה על בסיס non-GAAP לשנת 2017 צפוי להיות 5.30$-4.90$ בהתבסס על מספר מניות ממוצע של 1,076 מיליון.

תחזיות אלו משקפות את הציפיות הנוכחיות של ההנהלה לביצועים של טבע בשנת 2017. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות, בין אם כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, תנאי שוק או גורמים אחרים. בנוסף על כך, נתונים על בסיס non-GAAP מחריגים, בין השאר, פחת של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, עלויות הקשורות לפעולות רגולטוריות מסוימות, התאמות ערך מלאי, הסדרי פשרה והפרשות, הפחתות ערך והשפעות מס נלוות.

דיבידנד

ב-7 בפברואר, 2017, הכריז הדירקטוריון על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הרביעי של 2016 בשיעור של 0.34$ למניה רגילה. למחזיקי המניות הרגילות שלנו, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, יומר הדיווידנד לשקלים על פי השער היציג ביום 13 בפברואר, 2017.

המועד הקובע יהיה ה-2 במרץ, 2017 ומועד התשלום נקבע ל-20 במרץ, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%. 

כמו כן, ב-7 בפברואר, 2017, הדירקטוריון הכריז על תשלום דיווידנד במזומן בגין הרבעון הרביעי של 2016 בשיעור של 17.50$ למניית בכורה עם המרה כפויה. המועד הקובע יהיה ה-1 במרץ, 2017 ומועד התשלום נקבע ל-15 במרץ, 2017. על הדיווידנד ינוכה מס בשיעור של 15%.

שיחת ועידה

הנהלת טבע תקיים שיחת ועידה ושידור חי מקוון בליווי מצגת, ביום שני, 13 בפברואר, 2017, בשעה 8:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, או 15:00 שעון ישראל, במסגרתה תדווח על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2016 ולשנה המלאה ותספק רקע עסקי כללי. פרק שאלות ותשובות יתקיים בתום המצגת.

בכדי להשתתף בשיחה נא חייגו את המספרים הבאים (לפחות 10 דקות לפני זמן הפתיחה): בארה"ב 1-866-966-1396, בקנדה 1-866-992-6802; בשאר העולם 2071928000 (0)44+; קוד גישה 62969090. רשימה של מספרי חינם בינלאומיים נוספים ניתן למצוא כאן.

שידור מקוון ישיר ילווה את השיחה וניתן לגישה באתר החברה: ir.tevapharm.com. אנא התחברו לאתר לפחות 10 דקות לפני תחילת השיחה בכדי לאפשר זמן להורדת התוכנה המתאימה.

הקלטה של השיחה תמצא באתר החברה בתוך 24 שעות מסיומה. ניתן להאזין להקלטת השיחה גם בטלפון עד ליום ה-13 במרץ, 2017, בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב, על ידי
חיוג: 1-866-247-4222 בארה"ב, 1-866-878-9237 בקנדה, או 550000 1452 (0) 44+ לשאר העולם. קוד 62969090.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE & TASE: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המספקת פתרונות בריאות ממוקדי-מטופל באיכות גבוהה המשמשים כ-200 מיליוני מטופלים ב-100 שווקים מדי יום. טבע, שבסיסה בישראל, היא יצרנית התרופות הגנריות הגדולה בעולם, הממנפת את צבר מוצריה הכולל יותר מ-1,800 מולקולות לייצור מגוון רחב של מוצרים גנריים ברוב התחומים הטיפוליים. בתחום התרופות הייחודיות, לטבע יש את הטיפול החדשני המוביל בעולם לטיפול בטרשת נפוצה וכן תכניות מחקר מתקדמות למחלות אחרות של מערכת העצבים המרכזית, כולל הפרעות תנועה, מיגרנה, כאב ותופעות ניווניות, וכן פורטפוליו מוצרים רחב בתחום הנשימה. טבע ממנפת את יכולותיה בגנריקה ובתרופות הייחודיות במטרה לחפש דרכים חדשות לענות על צרכי המטופלים, וזאת על ידי שילוב פיתוח תרופות יחד עם פיתוח תכשירים, שירותים וטכנולוגיות. הכנסות טבע בשנת 2016 הסתכמו ב-21.9$ מיליארד. למידע נוסף על החברה, בקרו באתר www.tevapharm.com.


CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which are based on management’s current beliefs and expectations and are subject to substantial risks and uncertainties, both known and unknown, that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from that expressed or implied by such forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include risks relating to:

 • uncertainties relating to the potential benefits and success of our new structure and recent senior management changes as well as the potential success and our ability to effectively execute a restructuring plan;
 • our generics medicines business, including: that we are substantially more dependent on this business, with its significant attendant risks, following our acquisition of Allergan plc’s worldwide generic pharmaceuticals business (“Actavis Generics”); our ability to realize the anticipated benefits of the acquisition (and any delay in realizing those benefits) or difficulties in integrating Actavis Generics; the increase in the number of competitors targeting generic opportunities and seeking U.S. market exclusivity for generic versions of significant products; price erosion relating to our generic products, both from competing products and as a result of increased governmental pricing pressures; and our ability to take advantage of high-value biosimilar opportunities;
 • our specialty medicines business, including: competition for our specialty products, especially Copaxone®, our leading medicine, which faces competition from existing and potential additional generic versions and orally-administered alternatives; our ability to achieve expected results from investments in our product pipeline; competition from companies with greater resources and capabilities; and the effectiveness of our patents and other measures to protect our intellectual property rights;
 • our substantially increased indebtedness and significantly decreased cash on hand, which may limit our ability to incur additional indebtedness, engage in additional transactions or make new investments, and may result in a downgrade of our credit ratings;
 • our business and operations in general, including: our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products; manufacturing or quality control problems, which may damage our reputation for quality production and require costly remediation; interruptions in our supply chain; disruptions of our or third party information technology systems or breaches of our data security; the failure to recruit or retain key personnel;the restructuring of our manufacturing network, including potential related labor unrest; the impact of continuing consolidation of our distributors and customers; variations in patent laws that may adversely affect our ability to manufacture our products; our ability to consummate dispositions on terms acceptable to us; adverse effects of political or economic instability, major hostilities or terrorism on our significant worldwide operations; and our ability to successfully bid for suitable acquisition targets or licensing opportunities, or to consummate and integrate acquisitions;
 • compliance, regulatory and litigation matters, including: costs and delays resulting from the extensive governmental regulation to which we are subject; the effects of reforms in healthcare regulation and reductions in pharmaceutical pricing, reimbursement and coverage; potential additional adverse consequences following our resolution with the U.S. government of our FCPA investigation; governmental investigations into sales and marketing practices; potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation; product liability claims; increased government scrutiny of our patent settlement agreements; failure to comply with complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations; and environmental risks;
 • other financial and economic risks, including: our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks; the significant increase in our intangible assets, which may result in additional substantial impairment charges; potentially significant increases in tax liabilities; and the effect on our overall effective tax rate of the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, or of a change in our business;


and other factors discussed in our Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2016 (“Annual Report”), including in the section captioned “Risk Factors,” and in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, which are available at www.sec.gov and www.tevapharm.com. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we assume no obligation to update or revise any forward-looking statements or other information contained herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. You are cautioned not to put undue reliance on these forward-looking statements. 

שתפו מאמר זה


למעבר לכל הכתבות והמאמרים

הקליקו כאן