תמיכה בארגונים חברתיים

חברת טבע מעניקה תרומות לעמותות שעוסקות בבריאות או בתמיכה בחולים

תהליך מתן תרומות כספיות

חברת טבע פועלת על-פי הליך מובנה של ניהול התרומות, כאשר ועדה למעורבות חברתית של הדירקטוריון מפקחת על מתן תרומות אלו.

הקצאת סכומי התרומות נעשית בכפוף לתוכנית עבודה שנתית, בהתאם למטרות ויעדי החברה ובכפוף לקריטריונים המופיעים מטה.

אמנת שירות ועדת התמיכות של טבע 2020

 • כל ארגון הפועל לקידום בריאות בישראל או למען החולים ובני משפחותיהם רשאי להגיש בקשה לוועדת התמיכות של חברת טבע עד ה - 31 בדצמבר 2020.
 • ועדת התמיכות תתכנס ותדון בבקשות אשר הוגשו.
 • על כל בקשות התמיכה לעמוד בדרישות הסף כמפורט באתר טבע.
 • בקשות אשר עומדות בקריטריוני ההגשה של טבע, תועלנה לדיון בוועדה שתתכנס ב-2021.
 • תשובות אודות החלטת הועדה תשלחנה תוך שבעה ימי עבודה ממועד התכנסות הוועדה. 
 • בקשות אשר עומדות בדרישות הסף -  אולם לוקות בחסר –  תענינה על ידי נציג טבע  בבקשה להשלמת מסמכים ו/או קבלת הבהרות.
 • חשוב להדגיש כי בקשות אשר אינן עומדות בקריטריונים לא תובאנה לדיון בוועדה ותקבלנה תשובה שלילית עקב אי התאמתן למדיניות טבע.

המסמכים המבוקשים לצורך הגשת בקשה:

 • להורדת טופס מלא של הבקשה -  טופס בקשה לתמיכה כספית 
 • תעודה לרישום העמותה/ מלכ"ר (כולל ציון המטרות).
 • אישור תקף על ניהול תקין מרשם העמותות.
 • אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46/א).
 • דוח כספי מבוקר של השנתיים האחרונות.
 • תקציב פעילות העמותה לשנת הפעילות הנוכחית חתום ע"י רואה חשבון.
 • תקציב מול ביצוע של הפרוייקט לשנה הקודמת (באם מדובר בפרוייקט חדש אזי יש להגיש רק תקציב מוצע).
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר לשנת העבודה הקודמת.

את הבקשה ואת הטפסים הנלווים יש לשלוח לכתובת המייל הבאה: Social.Responsibility@teva.co.il

אנו מודים לכם על הפנייה ומאחלים המון בהצלחה בעשייה המבורכת.

מדיניות תמיכה בעמותות חולים

על מנת לפעול תוך ראייה חברתית כוללת שתאפשר לטבע ולכל אתריה לקבל החלטות בתחום זה נכתבה המדיניות להלן:

1. חברת טבע תתמוך רק בפעילות עמותות / מלכ"רים המוכרות/רים ע"י רשם העמותות ובעלות:

1. אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
2. תעודה לרישום עמותה/מלכ"ר הכולל את ציון המטרות.
3. אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
4. אישור ניכוי מס במקור.
5. אישור מוסד ציבורי לעינייני תרומות.

2. התרומה תהיה יעודית ולפרוייקט ספציפי.

3. על העמותה לפתוח סעיף תקציבי ספציפי לתמיכת טבע בספרי הנה"ח של העמותה.

4. על הגוף מגיש התרומה יהיה להגיש תקציב פרוייקט מפורט וכן דוחות ביצוע פרוגרמטיים וכספיים.

5. חברת טבע תתמוך רק בפעילות העמותות למען חוליהן ולא תממן תקורות ועלויות תפעול ניהוליות.

6. חברת טבע אינה תורמת תרופות. במקרים חריגים (כגון ארוע רעידת האדמה בהאיטי )כל תרומת תרופות תאושר מראש עם המנהל הרפואי של טבע בישראל.  

לתשומת לב הפונים

נדרשת שקיפות מלאה של מקבלי התרומות. אין החברה מתחייבת לתרום לכל גוף הממציא את כל האישורים והמסמכים המבוקשים. אנו מבקשים לפנות אלינו בכתב בדואר או במייל בלבד. פניות אחרות לא ייענו. בקשות שיאושרו בסכום הגבוה מ-50,000 ש"ח ידרשו להגיש דוח פרוגרמטי ודוח כספי תכנון מול ביצוע בתום שנת הפעילות.

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מה המשותף לפרנק אפרסון, ג'ורג' ניסן, לואיס ברייל ובנימין פרנקלין?

מה המשותף לפרנק אפרסון, ג'ורג' ניסן, לואיס ברייל ובנימין פרנקלין?

משבר הקורונה – הזדמנות היסטורית להחזיר את המדענים והמדעניות הגדולים לארץ

משבר הקורונה – הזדמנות היסטורית להחזיר את המדענים והמדעניות הגדולים לארץ

טבע מפרסמת את דו"ח ההשפעה החברתית שלה לשנת 2019

טבע מפרסמת את דו"ח ההשפעה החברתית שלה לשנת 2019

המשימה: לפענח מקרה רצח בשיעור כימיה

המשימה: לפענח מקרה רצח בשיעור כימיה

טבע נרתמת ותורמת למאבק בנגיף הקורונה

טבע נרתמת ותורמת למאבק בנגיף הקורונה

טבע מפרסמת את דוח ההשפעה החברתית שלה לשנת 2018

טבע מפרסמת את דוח ההשפעה החברתית שלה לשנת 2018