תמיכה בארגונים חברתיים

לחברת טבע מחויבות ארוכת שנים למדינת ישראל, אנו פועלים לקידום החוסן של החברה בישראל בדגש על בריאות, גיוון והכלה של כלל האוכלוסיות, וקיימות סביבתית. אנו עושים זאת באמצעות שיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית ובהתאם לאסטרטגיית ה ESG (סביבה, חברה וממשל) ומדיניות התרומות הגלובאלית.

הוועדה מתכנסת בין פעם- פעמיים בשנה.

אמנת שירות ועדת התמיכות של טבע 2021

 • כל ארגון הפועל בתחומי בריאות, גיוון והכלה של כלל האוכלוסיות, וקיימות סביבתית רשאי להגיש בקשה לוועדת התמיכות של חברת טבע עד ה - 1 במרץ 2022.
 • ועדת התמיכות תתכנס ותדון בבקשות אשר הוגשו.
 • על כל בקשות התמיכה לעמוד בדרישות הסף כמפורט באתר טבע.
 • בקשות אשר עומדות בקריטריוני ההגשה של טבע, תועלנה לדיון בוועדה שתתכנס ביוני 2022.
 • תשובות אודות החלטת הועדה תשלחנה תוך שבעה ימי עבודה ממועד התכנסות הוועדה. 
 • בקשות אשר עומדות בדרישות הסף - אולם לוקות בחסר – תענינה על ידי נציג טבע בבקשה להשלמת מסמכים ו/או קבלת הבהרות.
 • חשוב להדגיש כי בקשות אשר אינן עומדות בקריטריונים לא תובאנה לדיון בוועדה ותקבלנה תשובה שלילית עקב אי התאמתן למדיניות טבע.

המסמכים המבוקשים לצורך הגשת בקשה:

 • להורדת טופס מלא של הבקשה - טופס בקשה לתמיכה כספית 
 • תעודה לרישום העמותה/ מלכ"ר (כולל ציון המטרות).
 • אישור תקף על ניהול תקין מרשם העמותות.
 • אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46/א).
 • דוח כספי מבוקר של השנתיים האחרונות.
 • תקציב פעילות העמותה לשנת הפעילות הנוכחית חתום ע"י רואה חשבון.
 • תקציב מול ביצוע של הפרוייקט לשנה הקודמת (באם מדובר בפרוייקט חדש אזי יש להגיש רק תקציב מוצע).
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר לשנת העבודה הקודמת.

אנו מודים לכם על הפנייה ומאחלים המון בהצלחה בעשייה המבורכת.

מדיניות תמיכה בעמותות חולים

על מנת לפעול תוך ראייה חברתית כוללת שתאפשר לטבע ולכל אתריה לקבל החלטות בתחום זה נכתבה המדיניות להלן:

1. חברת טבע תתמוך רק בפעילות עמותות / מלכ"רים המוכרות/רים ע"י רשם העמותות ובעלות:

1. אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.
2. תעודה לרישום עמותה/מלכ"ר הכולל את ציון המטרות.
3. אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
4. אישור ניכוי מס במקור.
5. אישור מוסד ציבורי לעינייני תרומות.

2. התרומה תהיה יעודית ולפרוייקט ספציפי.

3. על העמותה לפתוח סעיף תקציבי ספציפי לתמיכת טבע בספרי הנה"ח של העמותה.

4. על הגוף מגיש התרומה יהיה להגיש תקציב פרוייקט מפורט וכן דוחות ביצוע פרוגרמטיים וכספיים.

5. חברת טבע תתמוך רק בפעילות העמותות ולא תממן תקורות ועלויות תפעול ניהוליות.


לתשומת לב הפונים

נדרשת שקיפות מלאה של מקבלי התרומות. אין החברה מתחייבת לתרום לכל גוף הממציא את כל האישורים והמסמכים המבוקשים. אנו מבקשים לפנות אלינו בכתב בדואר או במייל בלבד. פניות אחרות לא ייענו. בקשות שיאושרו ידרשו להגיש דוח פרוגרמתי ודוח כספי תכנון מול ביצוע בתום שנת הפעילות.

שתפו מאמר זה

כתבות נוספות בנושא

מה המשותף לפרנק אפרסון, ג'ורג' ניסן, לואיס ברייל ובנימין פרנקלין?

מה המשותף לפרנק אפרסון, ג'ורג' ניסן, לואיס ברייל ובנימין פרנקלין?

משבר הקורונה – הזדמנות היסטורית להחזיר את המדענים והמדעניות הגדולים לארץ

משבר הקורונה – הזדמנות היסטורית להחזיר את המדענים והמדעניות הגדולים לארץ